Visualisering af energilagring i jordboringer

Project Details

Description

Formålet med dette projekt er at udbrede VIA’s unikke viden om energilagring i jordboringer. Dette vil ske både som en del af den almindelige undervisning internt på VIA University College, men mindst lige så vigtigt i forbindelse med besøg i Energipark Laboratoriet for folkeskoleklasser, gymnasieklasser og andre interesserede. Selvom teknologien er spektakulær i overført betydning, lider den desværre under, at det meste foregår under jorden og dermed er vanskelig at vise frem. Erfaringen viser desværre, at det er svært at overbevise folk om, at lagring af energi i jordboringer er en rigtig god ide til trods for meget lovende forskningsresultater. Der er således et behov for at optimere præsentationen af udstyr og resultater fra Energi Park Laboratoriet, samt for at udvikle teknikker til overbevisende og informativ visualisering af me-kanismerne bag varmelagring vha. jordboringer.
I et længere perspektiv forventes dette projekt skabe grobund for videre arbejde med visualisering af energisystemer. Det kan både være internt på VIA, f.eks. for resten af VIA Energipark eller i samarbejde med Bygningsingeniøruddannelsen, og eksternt, så vi kan hjælpe den lokal industri og forsyningsvirksom-heder til at kommunikere tekniske emner på en lettere tilgængelig måde.
Slutproduktet for projektet vil være et overbevisende, moderne præsentationsmateriale for energilagring i jordboringer. Der skal formidles en dyb indsigt i en jordborings enheder og deres funktioner samt resultater for aktuelle (realtids) og historiske energilagringsmålinger. Det ønskede udstyr skal være med til at generere og visualisere data, der viser den energi, der er tilført borehullet, og de temperaturændringer det medfører i de omkringliggende jordlag. Udfordringen med at synliggøre udstyr og processer under jorden gør projektet særligt interessant.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/1501/10/16

Keywords

  • renewable energy
  • virtual learning
  • thermal energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.