Visuel læring

Project Details

Description

For fremtidens professionsbachelorer bliver en af de vigtigste ressourcer evnen til at udtænke kreative og innovative løsninger på en bred vifte af velfærdsproblematikker. Dette projekt har fokus på anvendelsen af visuelle værktøjer som animation og grafisk facilitering til fremme af en innovativ og kreativ tankegang blandt de studerende på de videregående uddannelser. For at kunne tilbyde en uddannelse der skaber rammerne for at udvikle de kreative og innovative kompetencer, er det nødvendigt at inddrage nye elementer i undervisningen. Multimodal un-dervisning, hvor indholdet formidles i både skrift, tale og billeder, kan være med til at skabe en ny form for læring og mening og samtidig stimulere de studerende til at være mere kreative og innovative. Dette projekt ønsker at undersøge og udvikle et komplekst læringsbegreb ved at udforske forskellige visuelle værktøjers anvendelighed i undervisningen. Projektet tager ud-gangspunkt i Ergoterapeutuddannelse i Holstebro og opdeles i tre dele svarende til tre faser i uddannelsen, hvor det undersøges hvordan de visuelle værktøjer Stop-motion animation, gra-fisk facilitering samt Pecha Kucha kan bidrage til at udvikle/fremme de studerendes innovati-ve kompetencer, kreativitet, læringsprocesser og motivation. Derudover vil projektet undersø-ge, hvordan de forskellige metoder kan bidrage til relationen mellem ergoterapeut og borger og i den terapeutiske intervention. Projektet evalueres ved hjælp af ACT og kvalitative interviews.StatusFinished
Effective start/end date01/01/1431/12/15

Keywords

  • learning

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.