Afdækning og kompetence-og uddannelsesudvikling af professionsunderviseres generiske digitale kompetencer

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

26 Downloads (Pure)

Abstract

Denne artikels formål er at undersøge, hvilke potentialer og udfordringer resultaterne fra en systematisk afdækning af underviseres generiske digitale kompetencer giver. Artiklens baggrund er UCL’s 4-årige projekt “Afdækningen af underviseres generiske digitale kompetencer” (2018-2022), hvor generiske digitale kompetencer hos professionsundervisere er kortlagt systematisk med henblik på datainformeret, målrettet og dialogbaseret kompetenceudvikling. Først og fremmest konkluderes det teoretisk, at underviseres generiske digitale kompetencer er en processuel udvikling, som anerkender digitale teknologiers og den digitale undervisnings påvirkning af og påvirkning fra den studerendes læringskontekst. Dernæst argumenteres der for, at spørgerammen for underviseres generiske digitale kompetencer indeholder 5 domæner: kompetenceområde, temaer, læringsdomæner, spørgsmål og vejledende forklaring, der samlet giver en forståelse af digitale kompetencer som viden, færdigheder og kritisk forståelse. Slutteligt konkluderes det, at projektet skaber et fælles sprog og en systematisk tilgang til at planlægge og gennemføre målrettede kompetenceforløb, så uddannelser, ledere og undervisere kan modnes strategisk og digitalt.

The purpose of this article is to investigate what potentials and challenges the results from a systematic surveying of teachers' generic digital competences provide. The background of the article is UCL's 4-year project "Uncovering teachers' generic digital competences" (2018-2022), where generic digital competences of professional teachers are mapped systematically in preparation for data-informed, targeted and dialogue-based competence development.
First of all, it is theoretically concluded that teachers' generic digital competences is a processual development which recognizes the influence of digital technologies and digital teaching on and influence from the student's learning context. Next, it is argued that the question framework for teachers' generic digital competences contains 5 domains: competence area, themes, learning domains, questions and guiding explanation, which together provide an understanding of digital competences such as knowledge, skills and critical understanding. Finally, it is concluded that the project creates a common language and a systematic approach to planning and implementing targeted competence courses, so educations, managers and teachers can mature strategically and digitally.

Original languageDanish
JournalLæring og Medier
Issue number27
Number of pages21
ISSN1903-248X
Publication statusPublished - 26 Apr 2023

Cite this