Anden ordens ledelse er en måde at tænke ledelse på

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearch

6 Downloads (Pure)

Abstract

Når vi søger tidssvarende tilgange for moderne ledelse, kan der synes at være en tilbøjelighed til at lande i enten abstrakte, værdityngede hensigtsformuleringer eller i den anden yderlighed af godt-råds-tunge punktopstillinger for ledelse i praksis - uden det dog lader til at svare på udfordringen for moderne ledelse. Moderne organisatoriske processer kan i traditionel forstand siges at være ramt af en styringsforlegenhed der dels risikerer at føre ledelse i retning af besnærende teknologier, dels begrunder søgningen efter anderledes, virkningsfulde tilgange til moderne ledelse og - ikke mindst - øger opmærksomheden på hvordan styringen må realiseres gennem de lededes mulighed for at lede deres egen opgaveløsning.

Denne opmærksomhed producerer metaforisk skarpe men operationelt porøse begreber som mening, tillid, frihed mv. der synes at forskyde ledelse væk fra en utilstrækkelig men velkendt rationalitet. Dermed bliver forlegenheden dog ikke mindre.

Dette paper tager pointen om forskydning bogstaveligt - men alternativt som en forskydning i måden at tænke ledelse på. Med begrebsligt-teoretisk afsæt og med baggrund i et aktionsforskningsprojekt genbeskriver paperet hvordan man kan forstå ledelse som ledelse af anden orden og argumenterer for at det ikke så meget er et ændret handlerepertoire som en ændret tænkning om ledelse der er på spil. Tænkningen om ledelse sætter den måde hvorpå der ledes. Kernen i en sådan tænkning er forestillinger om ledelses funktionsmåde: hvad er det egentlig der leder organisationens handlinger, og hvad skal der til for at influere på det der leder?
Paperet peger på at styringsforlegenheder opstår i moderne organisationer når man undlader at tage organisationsteoretisk og ledelsespraktisk konsekvens af at forholdet mellem præmis og beslutning må iagttages som løst koblet. Dette er ingen ny iagttagelse, men den bør aktuelt blive vanskeligere at komme udenom: mødet mellem fx 'styring' og 'frihed' kan ikke håndteres med klassiske kausalforestillinger og kan kun løftes gennem en anden ordens ledelsestænkning. Eller med 'tillid' som eksempel: tillid må indløses gennem anden ordens ledelse hvis tillid skal blive andet og mere end besværgende og blind tillid.

I en anden ordens ledelse bliver rationaliteten tilsvarende refleksiv; tilsyneladende irrationelle ledelseskategorier som 'tillid' og 'frihed' skal indløses refleksivt rationelt - ikke som koncepter eller anden konventionelt operationaliseret omsætning af begreber til praksisanvisning men som funktionel analyse: hvad er det der fungerer ledende i organisationen? Med ledelses funktionsmåde som udsigtspunkt er vi i et generisk spor hvor ledelse ikke kan påregne at blive årsag til bestemte virkninger men snarere i sig selv bliver en effekt i de organisatoriske processer.
Tænkningen om anden ordens ledelse åbner for en mere spekulativ ledelsesmåde - også for potentielle faldgruber - men tilbyder derved samtidig et perspektiv til at håndtere den 'magtens vending' der bliver indfoldet i de moderne organisatoriske processer som er blevet afhængige af mening, tillid og frihed.

Paperet drøfter anden ordens ledelse som teoretisk og praktisk begreb og reflekterer perspektivets rækkevidde; på den ene side som en omkalfatring af tænkningen om ledelse og på den anden side, som praksisimplikation, som en tilsyneladende beskeden konsekvensjustering i ledelses handleregistre. I begge tilfælde med stor betydning for ledelses muligheder i moderne organisationer.
Original languageDanish
Publication date2014
Number of pages16
Publication statusPublished - 2014

Cite this