Diskussion: Reflexivitet och kunskapsproduktion i forskning om modersmålsundervisning – diskussion utifrån aktuella projekt

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearchpeer-review

Abstract

Panel: Reflexivitet och kunskapsproduktion i forskning om modersmålsundervisning – diskussion utifrån aktuella projekt

Arrangører: Maria Rydell, Stockholms universitet, Zoe Nikolaidou, Södertörns högskola og Natalia Ganuza, Uppsala universitet

Diskussant: Line Møller Daugaard, VIA University College

Utifrån presentationer av aktuella projekt om modersmålsundervisning diskuterar panelen forskningens roll och villkor i kunskapsproduktionen om modersmålsundervisning, maktförhållanden som kan få betydelse i forskningsprocessen och hur de frågor, teorier, metoder och sammanhang som väljs i forskning och i skapande av fortbildningsmaterial för modersmålslärare bidrar till att producera en viss typ av kunskap. I en forskningsöversikt över studier om komplementära skolor, vilket internationellt sett är den vanligaste formen att organisera modersmålsundervisning, visas exempelvis att de språk som studeras mest inte speglar den demografiska sammansättningen i det land som studierna genomförts i (Nordstrom 2023) En möjlig förklaring är att forskarnas egna språkliga repertoarer styr vilka språkgrupper som undersökts. Nordstrom fann även en stor övervikt för kvalitativa studier, där intervjuer är den dominerande metoden, följt av klassrumsobservationer. Forskares egna språkliga repertoarer och erfarenheter ger ofta en viktig ingång till och förståelse av en viss kontext och vad som står på spel för olika intressenter och Blackledge & Creese (2010) betonar vikten av ”researching multilingualism multilingually”. Samtidigt ifrågasätter Blackledge & Creese binära kategorier som ”insider/outsider” eftersom den sociala verkligheten ofta är mer komplex och nyanserad och förhandlingar om positionering ändras över tid. Reflexivitet är en viktig del i alla kunskapsskapande processer och kan förstås på olika sätt. Epistemisk reflexivitet innebär en kritisk blick på hur forskares position i ett fält påverkar vad som hamnar i blickljuset för forskningen och vad som i förlängningen blir en del av kunskapsproduktionen (Bourdieu 1989, Salö 2018). Archer i sin tur (2007) ser på reflexivitet som länken mellan strukturer och social handling. Ett sådant synsätt får betydelse för att förstå olika aktörers, som exempelvis lärares, meningsskapande och sociala handlingsutrymme. Ytterligare en aspekt som gör diskussioner om reflexivitet och kunskapsproduktion viktiga är att modersmålsundervisning är ett politiskt laddat område. Modersmålsundervisning har alltid haft ett symboliskt värde, men som nu förskjutits i takt med politiska förändringar (Ganuza & Hyltenstam 2020, Aktürk-Drake i tryck), vilket också kan få betydelse för hur kunskap används.

Panelpresentationerna kommer att analysera modersmålsundervisningens organisering och modersmålslärares förkroppsligade och objektifierade kapitalformer (Mannish), hur institutionella ramar påverkar olika intressenters meningsskapande kring modersmålsundervisning och hur forskarnas olika språkliga repertoarer och olika grad av närhet till det undersökta fältet påverkar forskningsprocessen (Ganuza, Nikolaidou & Rydell), hur modersmålsundervisningen har motiverats i styrdokument utifrån skiftande dominanta politiska ideologier (Aktürk-Drake) samt hur skapandet av fortbildningsmaterial för modersmålslärare erbjuder möjligheter för kollaborativt och interkulturellt lärande (Reath Warren & Ackermann- Boström). Baserat på presentationer av dessa aktuella projekt diskuterar panelen betydelsen av reflexivitet i forskningsprocesser och kunskapsproduktion samt hur nya fokus och tillvägagångssätt bidrar till en mer sammansatt bild av modersmålsundervisningens organisering, villkor och genomförande. Vidare kommer panelen att diskutera huruvida vi behöver nya forskningsupplägg och tillvägagångssätt i kunskapsproduktionen om modersmålsundervisning.
Original languageDanish
Publication date13 Jun 2024
Publication statusPublished - 13 Jun 2024
EventNORDAND 16: Den 16:e konferensen för nordiska språk som andraspråk - Södertörns Högskola, Stockholm, Sweden
Duration: 12 Jun 202414 Jun 2024
https://www.sh.se/kalender/kalenderposter/2024-06-14-konferens-om-nordiska-sprak-som-andrasprak---nordand16

Conference

ConferenceNORDAND 16
LocationSödertörns Högskola
Country/TerritorySweden
CityStockholm
Period12/06/2414/06/24
Internet address
  • NORDAND 16

    Daugaard, L. M. (Paricipant)

    12 Jun 202414 Jun 2024

    Activity: Participating in or organising an event typesConference

Cite this