Flere sprog i ungdomsuddannelserne. Translanguaging i praksis.

Helene Thise, Anne Holmen

Research output: Book/Report/PhD thesisBookCommunication

Abstract

I denne bog vil vi med fokus på ungdomsuddannelserne og på skoleformer,
der forbereder til ungdomsuddannelserne, forsøge at bidrage til dette tredje
perspektiv. Vi vil med en række konkrete eksempler vise, hvordan en pædagogik,
der baserer sig på, at flersprogethed har værdi, også kan udgøre et middel
til at nå undervisningens mål. Det sker bl.a. ved, at læreren skal sikre, at
undervisningsaktiviteterne lever op til generelle læringsprincipper ved fx at:
• Bygge på eksisterende viden
• Arbejde med forståelse i dybden
• Sikre høj aktivitet gennem tilrettelæggelsen, både mundtligt og skriftligt
• Inddrage støtte fra andre elever.
Desuden er det vigtigt for alle elever, at deres baggrund respekteres, og at
der udtrykkes en åben indstilling til læring, herunder et resursesyn på sprog.
Centralt i vores forståelse står koblingen mellem sprog, læring og pædagogik
og en grundlæggende antagelse om, at elevcentreret pædagogik er grundstenen
i al god undervisning. I en elevcentreret pædagogik sættes eleven i fokus,
og det tilstræbes at inddrage den enkelte elevs vidensmæssige og personlige
forudsætninger for læring. Som led i dette er det naturligt også at aktivere og
bevidst inddrage alle de sproglige resurser, som en given elev har, selv når disse
sproglige resurser kun kan nås indirekte af læreren.
Formålet med denne bog er således at give dig, som underviser på en ungdomsuddannelse,
praktisk inspiration til, hvordan du ved en pædagogisk
inddragelse af flersprogethed kan styrke dine elevers læring og trivsel. Inspirationen
gælder i princippet alle fag og alle typer undervisning og er ikke
begrænset til sprogundervisning. Bag de forslag, vi lægger frem, er et bestemt
syn på sprog, som vi har valgt at samle under betegnelsen translanguaging,
og som vi vil præsentere i bogens del 1. Det er dels baseret på en teoretisk forståelse
af sprog og flersprogethed, dels på generel viden om unges og voksnes
sprogbrug i det senmoderne samfund indhentet gennem danske og internationale
undersøgelser og vores egne erfaringer med efteruddannelse af lærere.
Del 1 er en lettere omskrivning af den bog, vi udgav i 2021, og som var
henvendt til lærere i grundskolen og på sprogcentre. I del 1 gør vi først rede
for vores sprogsyn ved at gennemgå nogle centrale pædagogiske elementer i
det brede begreb “flersprogethed” (kapitel 1). Derefter vil vi introducere det
smallere og mere præcise begreb “translanguaging” og de implikationer, dette
har for læreres forståelse af undervisningsopgaven og især for tilrettelæggelse
af undervisning i flersprogede læringsmiljøer på ungdomsuddannelserne
(kapitel 2).
I den aktuelle bog har vi desuden allieret os med en række lærere og kolleger,
der i bogens del 2 giver inspiration til arbejdet med forskellige dimensioner af translanguaging i forskellige ungdomsuddannelseskontekster. De
otte kapitler i del 2 beskriver praktiske forløb og gode ideer til at arbejde med
translanguaging i relation til en eller flere af de pågældende fags kerneområder.
To kapitler omhandler undervisning, der ligger mellem grundskole og
ungdomsuddannelser, og har elevernes udvikling af translanguaging-strategier
i fokus for at ruste de flersprogede elever bedst muligt til at blive mere
selvstændigt studerende i videre ungdomsuddannelse. Begge disse tager afsæt
i danskundervisning – i Jette Luna og Maria Handsteds artikel om tekstarbejde
i en modtagelsesklasse for nyankomne store elever i grundskolen (kapitel
3) og i Line Bligaards artikel om skriftlig dansk i en prøveforberedende 10.
klasse (kapitel 4). Mai Pedersen beskriver, hvordan translanguaging-pædagogik
ser ud i et matematikforløb på et FGU-hold (kapitel 5), og et interview
med Elisabeth Storm Sandorff og Mette Marie Holck Pape danner afsæt for
et kapitel om translanguaging i et fagligt forløb på SOSU-uddannelsen (kapitel
6). Del 2 rummer desuden fire kapitler om translanguaging fra forskellige
gymnasiale fag: Line Krogager Andersen om Almen sprogforståelse (kapitel
7), Anders Daugaard om dansk som andetsprog på HF (kapitel 8), Allan Hulebæk
Hansen om fransk begyndersprog (kapitel 9) og Janus Mortensen om
engelsk som lingua franca (kapitel 10). De otte kapitler suppleres af en artikel
skrevet af Danièle Eychenne, som introducerer en didaktisk tilgang til at arbejde
med digitale oversættelsesværktøjer i undervisningen (kapitel 11).
Del 3 har vi kaldt Translanguaging i praksis. Her har vi beskrevet en række
konkrete aktiviteter og indsat værktøjer og tjeklister, du som lærer kan redigere
og anvende i egen praksis (kapitel 12 og 13). Nogle af de forskellige metoder
og aktiviteter indgår som eksempler på, hvordan overvejelser og aktiviteter er
omsat i konkret praksis i bogens kapitler fra ungdomsuddannelserne i del 2,
mens andre er yderligere inspiration til din egen undervisningspraksis med
translanguaging og i pædagogisk udviklingsarbejde. For at translanguaging
kan omsættes til konkrete pædagogiske aktiviteter i praksis, foreslår vi, at
translanguaging overvejes fra flere perspektiver.
Original languageDanish
PublisherSamfundslitteratur
Volume1
Edition1
Number of pages216
ISBN (Print)978-87-593-4205-3
ISBN (Electronic)978-87-593-4429-3
Publication statusPublished - 5 Mar 2024

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this