Abstract

Dette projekt er det afsluttende projekt i Masteruddannelsen IKT og læring og handler om, hvad der giver mening for studerende i fagområdet produktkendskab, og hvordan vi kan redesigne et undervisningsforløb, hvor vi inddrager IKT- støttende læringselementer.
Projektet tager udgangspunkt i et projekt på TEKO i Herning, hvor faget produktkendskab ønskes redesignet. Projektet er tilrettelagt ud fra et empiridrevet, eksplorativt design.
Vores teoretiske ramme udgøres af teori omkring mening, identitet og læring samt foretagsomhedsdidaktik.
De empiriske undersøgelser består af kvantitative og kvalitative undersøgelser:
Fokusgruppeinterview med studerende fra designteknologuddannelse, hvor vi ønsker at undersøge, hvordan studerende fra forskellige speciale retninger oplever meningen med faget produktkendskab.
Fænomenologisk inspireret workshop med studerende og undervisere fra Teko, hvor vi undersøger forhold omkring sansning af tekstile materialer i en virtuel kontekst.
Spørgeskemaundersøgelse, hvor vi undersøger de studerendes brug af en digital platform som kompetence portfolie.
Den samlede undersøgelse peger på, at meningsskabelse har stor betydning for motivation til læring, og at mening om et fag i høj grad konstrueres gennem social interaktion mellem studerende. Vi konkluderer, at det er vigtig at medtænke skabelsen af mening i design af læringsaktiviteter. Vi konkluderer ligeledes at brugen af metaforer og fortællinger er væsentlige sproglige elementer, der med fordel kan inddrages i design af digitale læremidler og læringsaktiviteter.
I anden del af projektet opstiller vi et koncept for redesign af fagområdet med fokus på en foretagsomheds didaktik samt en model for design af læringsaktiviteter, som illustreres med tre konkrete eksempler, inspireret af et koncept af Gilly Salmon.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 28 May 2014

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this