Inclusion and Exclusion in the Landscape of Physical Education: A case study of students’ participation and non-participation along with the significance of the curriculum approach in secondary school physical education

Research output: Book/Report/PhD thesisPhD thesisResearchpeer-review

39 Downloads (Pure)

Abstract

I fokus for dette projekt er folkeskoleelevers mangfoldige deltagelse og ikkedeltagelse i idrætsundervisningen samt de inklusions- og eksklusionsprocesser, der ligger til grund for denne variation. Afhandlingen har dels til formål at undersøge, hvordan inklusions- og eksklusionsprocesser manifesterer sig i udskolingens idrætsundervisning og dels at afdække, hvordan den didaktiske tilgang i idrætsundervisningen afspejler sig i elevernes deltagelsespositioner og ikkedeltagelsespositioner.
Afhandlingen retter sig især mod to væsentlige mangler i den internationale forskning. For det første har der i forsøg på at forklare, hvorfor eleverne deltager eller ikke deltager i idrætsundervisningen været en tendens til at fokusere på isolerede elevkarakteristika som f.eks. køn, etnicitet og færdighedsniveau På trods af en øget opmærksomhed på den kompleksitet af forskelle, der eksisterer inden for forskelle grupper af elever, er det dog fortsat kun meget få studier, der har gjort brug af en social-relationel tilgang til at forklare, hvordan inklusions- og eksklusionsprocesser udspiller sig i elevernes relationer til hinanden og til den didaktiske tilgang i idrætsundervisningen.
For det andet synes forskningen endnu at have lang vej i forhold til at favne dynamikken i elevernes deltagelse og ikke-deltagelse. Der har kun været et begrænset fokus på empirisk at undersøge betydningen af den didaktiske model i idrætsundervisningen, og på hvordan ændringer didaktiske ændringer opleves i et elevperspektiv. Desuden forsøger den didaktiske model, der foreslås i denne afhandling, at udfordre det smalle fokus på konkurrencepræget og
præstationsorienteret sport, der kendetegner andre udbredte tilgange i idrætsundervisningen.
Projektet er designet som et single-case studie. Casen defineres som inklusion- og eksklusionsprocesserne i udskolingens idrætsundervisning som disse udspiller sig på en strategisk udvalgt folkeskole. Dataindsamlingen fandt sted over et år og inkluderer ugentlige observationer af idrætsundervisningen, fokusgruppeinterviews med eleverne og individuelle interviews med idrætslærerne.
På grundlag af Jean Etiennes and Lave Wengers sociale læringsteori, eller mere specifikt begreberne om læring i praksisfællesskaber og praksislandskaber, afdækker analysen, hvordan relationerne mellem eleverne i idrætsundervisningen, relationerne mellem eleverne og de traditioner og værdier for praksis som idrætslæreren er bærer af såvel som elevernes venskabsrelationer i og udenfor idrætsundervisningen og elevernes relationer til de praksisfællesskaber idrætsundervisningen er forbundet til, former inklusions- og eksklusionsprocesserne i idrætsundervisningen.
Analysen viser derudover, at en mestrings-orienteret tilgang til idrætsundervisningen har et stort potentiale i forhold til at transformere eksklusionsprocesserne i idrætsundervisningen. Gennem empiriske undersøgelser af elevernes oplevelse af en didaktisk model, der har fokus på idrætsfagets faglighed, viser afhandlingen, at forskellige opfattelser af idrætsundervisningens formål, har indflydelse ikke blot på, hvem der føler sig inkluderet, men også for den mening, vi tilskriver begrebet inklusion.
Ved at tage højde for den relationelle, flerdimensionale og dynamiske karakter af elevernes deltagelse og ikke-deltagelse i idrætsundervisningen, bidrager afhandlingen således til en nytænkning, af hvordan inklusions- og eksklusionsprocesserne udspiller sig i idrætsundervisningen.
Indsigterne fra denne afhandling bør finde anvendelse ikke blot i folkeskolens idrætsundervisning men også i beslægtede kontekster, hvor målet er at fremme inklusion i idræt. Den social-relationelle forståelse af inklusions- og
eksklusionsprocesser, der i denne afhandling bliver udviklet, vil således forhåbentligt inspirere til en kritisk evaluering af eksisterende idrætspraksis samt informere udviklingen af nye initiativer.
Original languageEnglish
Place of PublicationAarhus
PublisherAarhus Universitet
Number of pages80
Publication statusPublished - 1 Apr 2017
Externally publishedYes

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this