INSPIRATION TIL NAFA Lærerstartsforløb: - Sammenfatning af indledende afdækning af nyuddannede naturfagslæreres støttebehov og inspiration til udviklingen af lokale lærerstartsforløb i NAFA

Kia Wied, Maiken Rahbek Thyssen, Mette Auning, Pernille Ulla Andersen, Nicolai Munksby

Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

19 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten præsenterer en undersøgelse af nyuddannede naturfagslæreres støttebehov på baggrund af dels en afdækning af eksisterende viden på området, dels kvalitativt datamateriale konstrueret i forbindelse med en fokusgruppeundersøgelse med nyuddannede naturfagslærere gennemført i april 2023.

Vidensafdækningen sammenfatter relevant viden og erfaring fra forskning og eksisterende FoU-indsatser i dansk kontekst med fokus på at udpege relevante vidensinput til NAFAs arbejde med lærerstartsforløb. Sammenfatningen har bl.a. fokus på lærerprofessionens vilkår, kerneopgave og trivsel generelt og mere specifikt nyuddannede læreres vilkår, kerneopgave og læreres trivsel den første tid i lærerjobbet, samt vidensinput om betydningen af formaliserede støttetilbud til nyuddannede. I fokusgruppeundersøgelsen er der fokus på at indkredse nyuddannede naturfagslæreres støttebehov i de første år som ny naturfagslærer gennem beskrivelser af deres oplevelse af blandt andet overgangen fra studerende til lærer samt deres perspektiv på det særlige ved at være naturfagslærer og de udfordringer, der gør sig særligt gældende som nyuddannet naturfagslærer.
Hensigten er, at materialet både vil kunne danne baggrund for interne dialoger i NAFAs PLF’er i forhold til udvikling af undervisningen i læreruddannelsen, så uddannelsen forbereder naturfaglige lærerstuderende bedst muligt til den arbejdsvirkelighed, der venter efter studiet og inspirere til udviklingen af konkrete støttetiltag målrettet nyuddannede naturfagslærere, som skal afprøves i regi af NAFA.

Undersøgelsen peger på, at der allerede findes en række støttetiltag og forløb målrettet nyuddannede lærere, hvoraf indholdet af disse overvejende er almendidaktiske pædagogiske temaer med fokus på blandt andet klasseledelse, teamsamarbejde og lignende, imens der mangler viden fra forskning og praksis samt konkrete bud på, hvordan man kan tilrettelægge mere målrettede støttetiltag, som adresserer de forhold der gør sig særligt gældende for nyuddannede naturfagslærere. Undersøgelsen, særligt den kvalitative del på baggrund af data fra en fokusgruppeundersøgelse med nyuddannede naturfagslærere, giver endvidere nogle indikationer på hvilke forhold der opleves som særligt udfordrende i den første tid som naturfagslærer, som et lærerstartsforløb særligt målrettet naturfagene derfor med fordel kan tage i betragtning. Herunder blandt andet, at det ved begyndelsen af det nye lærerjob især er relationerne til eleverne som fylder og de udfordringer der knytter sig til eleverne som opleves som de sværeste. Og videre, at det generelt opleves som svært at tilpasse og differentiere faglige redskaber og viden man har med fra uddannelsen til de konkrete elever, særligt den praktiske del af naturfagsundervisningen.

På den baggrund peger undersøgelsen på en række forhold, som et støttetilbud særligt målrettet nyuddannede naturfagslærere bør kunne adressere og peger her på nogle væsentlige tendenser i rammer og betingelser for nyuddannede naturfagslæreres virke, som organiseringen af lokale lærerstartsforløb i NAFA bør tage højde for – blandt andet relateret til skolens rolle og involvering i at sikre et vellykket støtteforløb for nyuddannede lærere, herunder ledelsesinvolvering og mulighed for vejledning og sparring fra kolleger på skolen som en del af forløbet. Undersøgelsen peger også på en række opmærksomhedspunkter til den nyuddannede læres rolle, opgave og ansvar i forbindelse med deltagelse i et lærerstartsforløb for at sikre størst muligt udbytte af forløbet – blandt andet værdien af at arbejde med konkrete prøvehandlinger og refleksionsredskaber. En anden væsentlig pointe er de udviklingspotentialer og synergimuligheder, der kan ligge i at inddrage lærerstuderende som en del af lærerstartsforløb for nyuddannede naturfagslærere. Undersøgelsen peger desuden på en række relevante temaer og konkrete kerneelementer som med fordel kan indgå i et lærerstartsforløb, herunder blandt andet et fokus på fælles refleksion over udviklingen af en professionel naturfagslæreridentitet samt sparring på den praktiske del af naturfagene og det at oparbejde en rutine og erfaringsmæssig ballast omkring det undersøgende arbejde sammen med eleverne.
Endelig underbygger undersøgelsen, at der i udviklingen af konkrete lærerstartsforløb i regi af NAFA – for at sikre initiativ og ejerskab i såvel UC-miljøerne som hos de skoler som skal medvirke - bør gives størst muligt lokalt råderum til at udvikle forskellige lokale løsninger, med (begrundede) lokale toninger i forhold til fremgangsmåde, fokusområder og tilgang til tilrettelæggelsen af lærerstartsforløb. Toninger der forventeligt på sigt vil kunne give NAFA værdifulde erfaringer med virkningen af forskellige måder at arbejde med støtte til nyuddannede naturfagslærere.

Original languageDanish
PublisherNAFA Naturfagsakademiet
Number of pages36
Publication statusPublished - 2023

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this