Jeg fik boostet min pædagogidentitet: studerendes perspektiver på deltagelse i forsknings- og udvik-lingsprojekter i VIA Pædagogik & Samfund

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

Abstract

Denne rapport omhandler professionsbachelorstuderendes deltagelse i en række forsknings- og udviklingsprojekter under VIA Pædagogik & Samfund, i perioden 2016-2017. VIA University College skal udbyde uddannelser, hvis videns grundlag er udviklings, erhvervs- og professionsbaseret. En central opgave for professionshøjskolen er at skabe samspil mellem forsk-ning & udvikling, uddannelse og professioner & erhverv, og bidrage til kontinuerlig udvikling af er-hverv og professioner. Det kræver blandt andet, at VIA’s professionsbacheloruddannelser uddanner studerende, der kan tage initiativ til at indsamle og producere viden med henblik på udvikling af et givent arbejdsfelt inden for deres erhverv eller profession (Pedersen 2011; Rasch-Christensen og Johansen 2011). Derfor er det afgørende, at studerende både undervises i viden baseret på andres forskning og forskning konstruereret af uddannelsen selv. Ikke mindst skal de studerende i samar-bejde med undervisere og praksis gennem forskellige former for forsknings- og udviklingsaktiviteter tilegne sig generelle færdigheder i forskningsmetodik, analyse, evaluering og formidling af data, op-bygning af projekter og udviklingstiltag (Healy og Jenkins, 2009). Som det vil fremgå af afsnit 1.1, hvor vidensfeltet og eksisterende forskning omkring studenterdelta-gelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter opridses, eksisterer der i skrivende stund forskellige nati-onale og internationale undersøgelser herom. Kendetegnene for disse undersøgelser er imidlertid, at de i overvejende grad beskæftiger sig med emnet ud fra uddannelsens egen, herunder i særdeles-hed forskernes/undervisernes egne perspektiver, oplevelser, erfaringer og viden om det at have stu-derende til at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter. For at få konstrueret et mere dybdegåen-de, nuanceret blik på studenterdeltagelse, mangler der systematisk indsamlet viden, som analyserer og dokumenterer de studerendes egne perspektiver på deltagelse i forsknings- og udviklingsaktivite-ter. På baggrund heraf er fokus i denne rapport de studerendes egne perspektiver i forhold til delta-gelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter. I ambitionen om at udvikle, styrke og systematisere stu-denterdeltagelsen, finder vi det yderst vedkommende at få de studerendes egne oplevelser og viden på banen. At arbejde seriøst med de studerendes perspektiver, giver mulighed for at arbejde videre med centrale spørgsmål generelt omkring studenterdeltagelse: hvilke tiltag, hvilken opbygning i forsknings- og udviklingsaktiviteter kan øge meningsfuldheden set fra de studerendes perspektiv? Hvilke roller oplever de studerende at blive positioneret og positionere sig selv i undervejs? Hvilke fremtidsmuligheder og potentialer indeholder deltagelse ifølge de studerende selv? Hvilke mulige nye tiltag og måder at inddrage studerende på, opstiller de studerende? Hvordan oplever de stude-rende sammenhængen mellem deltagelse i forsknings- og udviklingsperspektiver og deres grund-uddannelse? Gennem mailinterview (???) med de studerende tegner der sig tydelige tematikker på tværs af de enkelte studerendes besvarelser. Umiddelbart er der i perioden 2018-2019 blevet arbejdet med en række forskellige former for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteterne. Gennem de studerendes besvarelser fremgår det, at graden af deltagelse og former for deltagelse varierer. For nogle af de studerende har de løbende og i varierende grad været med i de forskellige projektfaser, mens andre kun har deltaget i udvalgte faser af et projekt. Fælles for dem alle er dog et stærkt øn-ske om at deltage meget mere i analyse og formidlingsfasen. I forlængelse af ønsker om at kunne deltage endnu mere, ligger samtidig fortællingen om deltagelsens anvendelighed videre frem i de studerendes uddannelsesforløb og fremtidige arbejde. Anvendeligheden deler sig umiddelbart i tre spor: anvendelighed i forhold til de studerendes nuværende grunduddannelse, anvendelighed i for-hold til efter- og videreuddannelse og anvendelighed i forhold til komme arbejde. En anden tematik, der går på tværs af interviewene, er de studerendes oplevelse af relationen til den eller de undervi-sere, der indgår som forskere i projektet. En relation kendetegnet ved ofte at bryde med den klassi-ske normale relation mellem underviser-studerende. Et brud, der tilsyneladende øger menings-fuldheden for de studerende og indeholder andre potentialer end den normale relation hvad angår ansvarlighed, medbestemmelse og faglig modning. Herudover tematiserer de studerende også samspillet, eller mangel på samme i nogle tilfælde, mellem deltagelse i forsknings- og udviklingsak-tiviteter og deres grunduddannelse. Der efterspørges gennemgående langt mere fleksibilitet for at kunne øge deltagelsesgraden. En efterspørgsel, der kalder på yderligere didaktisk og systematisk udvikling af, hvordan udviklings- og forskningsaktiviteter på professionsbacheloruddannelserne kan spille sammen med grunduddannelsen og nye tiltag i form af valgmoduler med fokus på forsknings- og udviklingsaktiviteter, muligheder for merit ved deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter med mere. Vi påstår på ingen måde, at vores undersøgelse, der ligger til grund for denne rapport, i sig selv er udtømmende i forhold til at indsamle viden omkring de studerendes egne perspektiver på deltagelse i forsknings- og udviklingsperspektiver. Området kalder på yderligere udforskning af feltet. Vores intention med rapporten er imidlertid at påbegynde denne afdækning i håbet om at skabe inspire-rende debat og fastholde systematisk udvikling af uddannelsernes arbejde med studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Go’ læselyst! David Thore Gravesen, Lektor, ph.d. og programleder for Børn og Unges hverdagsliv, Center for pædagogik og kultur & Lea Ringskou, Lektor og programmedarbejder under Børn og Unges hverdagsliv, Center for pædagogik og kultur
Original languageDanish
PublisherVIA University College
Number of pages16
Publication statusPublished - 2018

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this