Kvalitetsmåling med Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3): 3. Delrapport, Aarhus Kommune 2021

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

65 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af ECERS-3 observationer, hver af tre timers varighed og udført af certificerede observatører mellem kl. 9 og kl. 12. Observationerne ser på hvilke muligheder, børn tilbydes omkring omsorg, struktur, interaktion, læring og indhold. Altså hvordan læringsmiljøet er organiseret, hvordan personalet møder børnene (herunder både arbejdet med børnefællesskabet og mødet med det enkelte barn), hvordan personalets tilgang til læring er, og hvilket indhold, man er sammen om. Derudover er der også fokus på, hvordan personalet varetager børnenes sikkerhed og sundhed og udviser omsorg for børnene. ECERS-3 spørger: hvordan er det at være barn her?
Undersøgelsen af det pædagogiske læringsmiljø i Aarhus Kommune, indebærer at der laves observationer i udvalgte dagtilbud, hvor der observeres på alle stuer.

På tværs af afdelingerne i nærværende undersøgelse er alle kriterier for tilstrækkelig kvalitet opfyldte, dvs. der drages tilstrækkelig omsorg for børnene, så de trives, og der er god udviklingsstøtte for de fleste læringsaktiviteters vedkommende. Tre stuer scorer tilstrækkelig kvalitet (over 3) og tre stuer scorer god kvalitet (over 4). Data peger også på, at der er rigtig god kvalitet i samspillene mellem børn og personale, så alle børn får optimale udviklingsmuligheder og muligheder for at føle sig en del af et fællesskab, hvor de anerkendes og deres perspektiver fremhæves som vigtige.
Scoren for interaktioner og organisationsstruktur er 4,9 og 4,77, mens scoren for læringsaktiviteter samlet er 2,74. Det viser, at det kan forventes, at børnene udvikler gode socio-emotionelle kompetencer, men for de kognitive kompetencers vedkommende udnyttes læringspotentialet ikke helt. Den gode praksis i forhold til interaktion og organisationsstruktur skal udbredes endnu mere til også at dække alle læreplansområder og Sprog og Literacy (4,53), hvor det er vigtigt at alle børn får del i de gode samtaler. På alle stuer er kvaliteten for interaktion mellem 4,67 og 5,17. I forhold til børnenes indbyrdes kommunikation kan personalet være mere opmærksomme på at udpege børnenes positive sociale adfærd overfor hinanden.
Personalet sætter rammerne for dagens struktur og organisering. Et sted blev det observeret hvordan den ene halvdel af gruppen på et tidspunkt skulle arbejde med krea og den anden halvdel med at læse og høre og tale om bondegårdsdyr. I begge aktiviteter var der fra start en ret fast struktur som langsomt blev løsnet, sådan at der blev givet plads til børnenes egne initiativer. Det interessante er, at disse initiativer i længere tid holdt sig indenfor den indholdsmæssige ramme som personalet havde sat - og at en hel del børn fortsatte med aktiviteten i længere tid. Med inspiration fra Pramling Samuelsson kunne man beskrive forløbet med de pædagogtilrettelagte aktiviteter med bestemte børn og et bestemt indhold som en bevægelse fra det formbundne til det mere åbne eksplorative samspil.
Gennemsnittet for sprog og Literacy er 4,53 dvs. god kvalitet. Der er således et grundlag og potentiale for udvikling af kvalitet til gavn for børnenes trivsel og læring. Personalet er dygtige til at støtte sprogudvikling og bruger bøger på fremragende vis. Børnenes egen brug af bøger er begrænset af det sparsomme udvalg af bøger og udstilling (tilgængelighed) eller et decideret læseinteressecenter. Skrift er synligt på stuerne men også her er der stort udviklingspotentiale i at inddrage skrift i samarbejde med børnenes aktiviteter.
Vedrørende læringsaktiviteter kan der føres flere samtaler med børnene om, hvad de laver, og have interaktioner, hvor personalet opmuntrer børnene til at udforske og eksperimentere med materialer. På alle stuer tilbydes stimulerende læringsaktiviteter af forskellig art i løbet af dagen. Personalet skal fastholde den generelt tydelige struktur, men kan overveje at sikre en bredere variation af læringsmaterialer og give mere tid til åbne aktiviteter, hvor børnene selv kan vælge materialer.
Under punkterne 17 til 26 vil ekstra opmærksomhed på materialer ifølge ECERS øge kvaliteten. Den ekstra opmærksomhed på materialer og tilgængelighed skal følges af opmærksomhed på, hvordan der kommunikeres og interageres med børnene, mens de fx tegner og maler, graver og bygger, tæller og regner osv., hvilket også påvirker fri leg positivt (fx under punkt 34).
I forhold til tiden med fri leg kan personalet være mere engagerede i børnenes leg og aktivitet. Personalet kan komme med forslag til børnenes leg/aktivitet og dernæst vise respekt for børnenes valg og legens udvikling. Det vigtige er i udgangspunktet ikke hvem der tager initiativ til leg (børn eller voksne) men at legen og dens indhold er børnecentreret og legebaseret.
Aktiviteterne med børnene i hele gruppen/større grupper er nemlig fremragende. Den gode organisering kan bruges til at styrke vejledning i grovmotorik. Det er et område, der kan imødekommes ved at antage skærpet opmærksomhed på organisation og læringsaspekter mht. krop og bevægelse.
Plads og indretning scorer 4,26. Der er god plads til de indskrevne børn, men nogle stuer er små og trange, og der vil ikke være tilstrækkelig plads til det normerede antal børn. Indretningen til leg og læring (og flere andre punkter i ECERS-3) er påvirket af de restriktioner, der pga. Covid 19 har sat sine spor gennem hele foråret. I takt med at restriktionerne er lettet observeres at materialer og legetøj finder vej frem fra gemmerne og ud på stuerne.
I den udviklingsforståelse, der ligger til grund for ECERS-3, fremhæves at børnene lærer og udvikler sig i samspil med hele læringsmiljøet. Både indretning, udstyr og materialeudvalg, tilgængelighed af legetøj, og hvordan personalet tilbyder udviklende samtaler og samspil omkring materialerne mv. har betydning for, hvordan børnene trives, lærer og udvikler sig.
Rutiner for personlig pleje er på tilfredsstillende niveau (3,67). Praksis inden for dette område er også påvirket af den sundhedspraksis Covid-19 situationen har krævet – men i forhold til læringsaktiviteter med modsat virkning. Måltiderne og børnenes toiletbesøg vil profitere af at fastholde den restriktive tilgang - Sundhedsmyndigheder anbefaler generelt, at afdelingerne fastholder denne praksis, hvilket også er i tråd med anbefalingerne i ECERS-3.


Original languageDanish
Edition3
Number of pages70
Publication statusPublished - 9 Nov 2021

Keywords

  • children and youth
  • research designs, theory and method

Cite this