Kvalitetsvurdering i dagtilbud med Infant/Toddler Environment Rating Scale (ITERS-3): 2. delrapport, Aarhus Kommune 2020

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

116 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af ITERS-3 observationer, hver af tre timers varighed og udført af certificerede observatører mellem kl. 9 og kl. 12. Observationerne ser på hvilke muligheder, børn tilbydes omkring omsorg, struktur, interaktion, læring og indhold. Altså hvordan læringsmiljøet er organiseret, hvordan personalet møder børnene (herunder både arbejdet med børnefællesskabet og mødet med det enkelte barn), hvordan personalets tilgang til læring er, og hvilket indhold, man er sammen om. Derudover er der også fokus på, hvordan personalet varetager børnenes sikkerhed og sundhed og udviser omsorg for børnene. ITERS-3 spørger: hvordan er det at være barn her?
Gennem observationerne scores ITERS-3 skalaens 33 underpunkter som 1) utilstrækkelig kvalitet; 3) tilstrækkelig kvalitet; 5) god kvalitet og 7) fremragende kvalitet (EVA, 2020). For hvert scoret underpunkt beregnes scoren præcist og følger således vejledningen til administration af vurderingsskalaen (Harms et al, 2019). Scoren omsættes i tal på en 1-7 pointskala (Likertskala).
Observationerne viser, at institutionerne i forhold til evidensgrundlaget og beskrivelserne af kvalitet i ITERS-3 møder god til fremragende kvalitet hvad angår krav og forventninger til personalets samspil med børnene, hvor subskalaen Interaktion scorer fremragende kvalitet og Organisationsstruktur, Sprog og bøger og Rutiner for personlig pleje scorer god kvalitet. Plads og indretning scorer lige knap god kvalitet og er sammen med Lærings-aktiviteter på tilfredsstillende niveau.
Resultaterne fortæller, at kvaliteten af relationerne er god og personalet er sensitivt og anerkendende over for børnene og deres behov, især på det socio-emotionelle område og for Interaktion der scorer 6,38, er det fremragende kvalitet. Den meget høje score for skalaen viser at personalet jævnligt cirkulerer på stuen/legepladsen og samtidig har positive højkvalitets-samspil med børnene, hvor de kan lære noget og opnå succes. Der er samtaler med alle børn og stor opmærksomhed på og støtte til alle børns kommunikation. Den læring, der tilbydes børnene, foregår dels under fri leg, dels i personalestyrede aktiviteter og under rutinerne. Det møder således kravene i dagtilbudslovens beskrivelse af det pædagogiske grundlag.
Under Læringsaktiviteter kommer de gode interaktioner ikke altid i spil (score på subskalaen er 2,22), hvorfor læringsmiljøet ikke altid tilbyder børnene alle de ressourcer, der anses nødvendige for at understøtte børnenes læring i bredere forstand.
De gode kvaliteter for læringsmiljøets kapacitet til at understøtte socio-emotionel udvikling, dvs. den gode kvalitet for interaktioner, genfindes ikke i udstrakt grad for nogle af de punkter, der kan relateres til den styrkede læreplan. Det medfører at de indholdsmæssige elementer i læringsaktiviteterne ikke altid kommer i spil. For fri leg (score 2,53) og organisationsstruktur (score 4,91) observeres samme udfordring, så der kunne overvejes tilførsel af materialer, at strukturen tilpasses børnene – bliver mere børnecentreret - og der kan introduceres en lidt mere proaktiv tilgang til nogle af børnene.
Scores for Sprog og bøger (5,34) viser, at der samtales og tales meget med børnene og spørges til, hvad de laver eller er optagede af. For samtaler med børnene scores fremragende kvalitet på alle stuer. Personalet er meget opmærksomme på børnenes kommunikationen både verbalt og nonverbalt. Der er fremragende kvalitet for sprog-stimulering men kun tilstrækkelig kvalitet for brugen af bøger. Der er en tendens til at den gode sprogstimulering mest kommer de ældste børn (tumlinger) til gode, hvorfor det bør overvejes hvordan spædbørnene også kan nyde godt af personalets ressourcer.
Et rigt sprog og åbne spørgsmål, som i høj grad udfordrer børns tænkning og ræsonnement kommer ikke i spil i forbindelse med læringsaktiviteter, når der ikke er nogle materialer at være sammen om og tale om, eller hvis ikke der bruges bøger. Der mangler materialer, men personalet er dygtige til at skabe læringsmuligheder med de ”for hånden værende materialer”, fx inden for natur og science, og fx musikalitet og bevægelse uden instrumenter. Organisationsstrukturen er generelt velafstemt, men for faste strukturer og de manglende materialer skaber mange små frustrationer for børnene.
Rutiner for personlig pleje er lige netop god kvalitet (3,98) og Plads og indretning er af tilfredsstillende kvalitet (3,8 som er tæt på god kvalitet)
Der er variation mellem de 15 observerede stuer. Den højeste score er 4,72 (god kvalitet) og den laveste observerede score er 3,25 (tilstrækkelig kvalitet). 13 stuer scorer god kvalitet, 2 stuer scorer tilfredsstillende kvalitet.
Original languageDanish
Edition3
Number of pages62
Publication statusPublished - 26 Feb 2021

Keywords

  • children and youth
  • research designs, theory and method

Cite this