Kvalitetsvurdering i dagtilbud med Infant/Toddler Environment Rating Scale (ITERS-3): 1. delrapport, Aarhus Kommune 2020

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

96 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af ITERS-3 observationer, hver af tre timers varighed og udført af certificerede observatører mellem kl. 9 og kl. 12. Observationerne ser på hvilke muligheder, børn tilbydes omkring omsorg, struktur, interaktion, læring og indhold. Altså hvordan læringsmiljøet er organiseret, hvordan personalet møder børnene (herunder både arbejdet med børnefællesskabet og mødet med det enkelte barn), hvordan personalets tilgang til læring er, og hvilket indhold, man er sammen om. Derudover er der også fokus på, hvordan personalet varetager børnenes sikkerhed og sundhed og udviser omsorg for børnene. ITERS-3 spørger: hvordan er det at være barn her?
Gennem observationerne scores ITERS-3 skalaens 33 underpunkter som 1) utilstrækkelig kvalitet; 3) tilstrækkelig kvalitet; 5) god kvalitet og 7) fremragende kvalitet (EVA, 2020). For hvert scoret underpunkt beregnes scoren præcist og følger således vejledningen til administration af vurderingsskalaen (Harms et al, 2019). Scoren omsættes i tal på en 1-7 pointskala (Likertskala).
Observationerne viser, at institutionerne i forhold til evidensgrundlag og beskrivelserne af kvalitet i ITERS-3 møder fra tilfredsstillende til god kvalitet hvad angår krav og forventninger til personalets samspil med børnene, hvor subskalaen Interaktion og Sprog og bøger scorer god kvalitet. Organisationsstruktur, Rutiner for personlig pleje og Plads og indretning scorer tilfredsstillende kvalitet og Læringsaktiviteter utilfredsstillende kvalitet.
Resultaterne fortæller, at kvaliteten af relationerne er god og personalet er sensitivt og anerkendende over for børnene og deres behov, især på det socio-emotionelle område og for Interaktionspunkterne 28 og 29 der scorer fremragende kvalitet. Scoren for skalaen viser at personalet skaber trygge rammer gennem positive højkvalitets-samspil med børnene. Der er samtaler med alle børn (punkt 9) af fremragende kvalitet og opmærksomhed på og støtte til alle børns kommunikation. Den læring, der tilbydes børnene, foregår mere i personalestyrede aktiviteter og under rutinerne end under aktiviteterne.
Under Læringsaktiviteter kommer de gode interaktioner ikke i spil (score på subskalaen er 1,98), hvorfor læringsmiljøet ikke tilbyder børnene alle de ressourcer, der anses nødvendige for at understøtte børnenes læring i bredere forstand eller møder kravene i den styrkede pædagogiske læreplan. Natur/science opnår en score på 3 og Grovmotorik en score på 3,85 hvilket er lige knap god kvalitet, hvorimod andre områder, så som Finmotorik, Krea, Musik og Mangfoldighed scorer omkring 2 eller derunder.
De gode kvaliteter for læringsmiljøets kapacitet til at understøtte socio-emotionel udvikling, dvs. den gode kvalitet for interaktioner (scorer 5,18), genfindes således ikke for nogle af de punkter, der kan relateres direkte til den styrkede læreplan. Det medfører at de indholdsmæssige elementer i læringsaktiviteterne ikke kommer i spil. For blandt andet Fri leg (score 2,55) og Organisationsstruktur (samlet score 3,27) observeres samme udfordring, så det må stærkt anbefales at afdelingerne forsøger at tilføre flere materialer. Et rigt sprog og åbne spørgsmål, som i høj grad udfordrer børns tænkning og ræsonnement kommer ikke i spil i forbindelse med leg og Læringsaktiviteter, når der ikke er nogle materialer at være sammen om og tale om, eller hvis ikke der bruges bøger.
Scores for Sprog og bøger viser, at der samtales og tales meget med børnene og spørges til, hvad de laver eller er optagede af. For samtaler med børnene scores fremragende kvalitet på 17 ud af de 20 observerede stuer/ grupper. Personalet er rimeligt opmærksomme på børnenes kommunikationen både verbalt og nonverbalt. Der er med få undtagelser god til fremragende kvalitet for sprogstimulering men kun tilstrækkelig kvalitet for brugen af bøger. Der er en tendens til at den gode sprogstimulering mest kommer de ældste børn (tumlinger) til gode, hvorfor det bør overvejes hvordan spædbørnene også kan nyde godt af personalets ressourcer.
Organisationsstrukturen er generelt velafstemt, men de noget faste strukturer og de manglende materialer skaber mange små frustrationer for børnene. Der er stor variation mellem stuerne.
Rutiner for personlig pleje (2,89) og Plads og indretning (2,67) er af tilstrækkelig kvalitet om end man måske kunne forvente at under de skærpede hygiejneforhold ville scoren for håndvask mv. ligge lidt højere. De generelle sundhedsprocedurer (pkt. 7) er tilstrækkelige men i den lave ende (2,2). Indretningen på stuerne er generelt ikke tilstrækkelig. Den lave score kan til dels tilskrives Covid-19 restriktionerne men ikke kun, for nogle afdelinger er udfordrede på legeområder og tilsyn.
Der er samlet set stor variation mellem de observerede stuer. Den højeste score er 4,97 (god kvalitet) og den laveste observerede score er 2,39 (tilstrækkelig kvalitet). 14 stuer scorer tilstrækkelig kvalitet, 6 scorer god kvalitet.


Original languageDanish
Edition3
Number of pages61
Publication statusPublished - 26 Feb 2021

Keywords

  • children and youth
  • research designs, theory and method

Cite this