Læreruddannelse – lærerjob: outro - intro

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

228 Downloads (Pure)

Abstract

For at styrke undervisningens kvalitet, elevernes læring, lærerens autoritet og professionelle udvikling og ikke mindst for at styrke oplevelsen af lærerjobbet som en attraktiv arbejdsplads er det vigtigt at støtte overgangen fra uddannelse til profession, både i uddannelsen og efterfølgende i professionen.
I nærværende forskningsprojekt har vi undersøgt et læringsrum for både studerende og nyuddannede lærere, som vi kalder for læringscirkler. Her er der blevet arbejdet med en undersøgende tilgang til læreres praksisudfordringer. Hensigten har været at deltagerne skulle lære af praksis, om praksis, i praksis i et samspil med teori. Vi har i projektet fået viden om, i hvilken grad læringscirkler, bestående af 4. årgangs studerende og nyuddannede lærere og en facilitator, kan bidrage til at kvalificere transitionen mellem uddannelse og lærerjob og kvalificere deltagernes kompetencer til fortsat professionel udvikling.
Undersøgelsens empiri har bestået af deltagernes logbøger, observationer af møderne og interviews med deltagerne. Empirien viser at læringscirklerne har styrket såvel lærerstuderendes som læreres kompetencer til at udføre kritisk konstruktiv bagudrettet som fremadrettet refleksion over undervisning med henblik på at udvikle og ændre praksis og styrket deres kompetencer til at facilitere andres refleksioner over undervisning, vigtige kompetencer for løbende individuel og kollektiv professionel udvikling.
Læringscirklerne har givet deltagerne mulighed for at trække elementer ud fra andres refleksioner til brug i egen praksis. Dette kan skyldes et bevidst arbejde med bevægelsen fra det konkrete til det generelle og fremadrettede og tilbage til det konkrete i læringscirklerne.
Læringscirklerne har givet deltagerne anledning til nye overvejelser og nye handlinger i praksis eller indsigt i mulige handlinger i fremtidig praksis. Deltagelse i læringscirklerne har givet deltagerne håb og mod på lærerjobbet, bl.a. fordi de har fået en indsigt i at situationer kan forandres, hvis der arbejdes seriøst med dem, både individuelt og sammen med andre. Dette, vurderer deltagerne selv, vil kunne hjælpe dem i overgangen fra uddannelse til lærerjob.
Deltagerne har i læringscirklerne fået erfaringer med og indsigt i, hvordan og i hvor høj grad praksis og teori kan spille sammen, når udfordringer skal analyseres, og undervisning skal udvikles. De studerende har i mange tilfælde kunnet give indspark i form af teori fra læreruddannelsen – eller i hvert fald teoretiske begreber og fagsprog til drøftelser af cases. De studerende har kunnet se en sammenhæng mellem teorien i læreruddannelsen og så den praksis de nye lærer står i. De har kunnet se nytten af den teori, de lærer i læreruddannelsen i behandlingen af cases, i langt højere grad end ved behandling af konstruerede cases, ”flade” cases, som de bliver præsenteret for i uddannelsen.
Det har været en grundlæggende bestræbelse i så høj grad som muligt at almengøre de konkrete cases, så der både kunne drøftes konkrete handletiltag og mere generelle perspektiver og forståelser af en tematik med mulige fremtidige handletiltag for på den måde at få udviklet et repertoire af mulige handletiltag til lignende situationer og udfordringer. Dette har været en udfordring for deltagerne og tager tid at lære. Ved læringscirklernes slutning krævede dette stadig hjælp fra facilitatorerne.
Flere af de nyuddannede lærere fik en erkendelse af at de var kommet langt fra deres idealer og visioner om undervisning, også længere væk end de brød sig om, mens andre blev styrket i deres bestræbelser på at fastholde visioner for god undervisning.
Deltagerne har udviklet sig professionelt, hvad angår kommunikations- og samarbejdskompetencer både i forhold til ledelse, kolleger og forældre.
Nogle af deltagerne, lærere som studerende, har udviklet et mere nuanceret syn på sig selv. Et syn, der indebærer at de ser sig selv som ressourcepersoner, der kan bidrage kvalificeret ind i skolesystemet til gavn og glæde for andre kolleger. Dette kan bidrage til vitalisering i lærerarbejdet
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus
PublisherVIA University College
Number of pages30
ISBN (Print)978-87-994359-3-7
Publication statusPublished - Feb 2022

Keywords

  • action learning
  • teacher education
  • counseling

Cite this