Lektoransøgning i faget engelsk ved professionsbacheloruddannelse til lærer: Eksemplarisk undervisning-metodeudvælgelsesprincip

Research output: ThesisLector qualification materialsCommunication

47 Downloads (Pure)

Abstract

Motivation for ansøgning
I min adjunktperiode har jeg og mine kollegaer lagt øre til en del udsagn om underviserenes virksomhed, som har vakt undren hos mig. I det følgende gengiver jeg efter bedste evne et lille udpluk af disse udsagn:
(a) Det, som de lærerstuderende beskæftiger sig med, skal være praksisnært.
(b) Den undervisning, de lærerstuderende møder på læreruddannelsen, bør være eksemplarisk.
(c) De læringsaktiviteter, som de lærerstuderende møder på læreruddannelsen, skal afspejle de læringsaktiviteter, som de selv helst skal anvende som lærere i folkeskolen.
Den undren, som disse udsagn vakte, har ledt mig frem til følgende spørgsmål, som har fungeret som omdrejningspunkt for mig i min adjunktperiode:

Hvordan kan jeg i min undervisning anvende engelskfagets anbefalede didaktik på eksemplarisk måde, samtidig med at jeg rent faktisk udfordrer de lærerstuderende til at skabe kendskab til engelskfagets faglige og didaktiske indhold?

Ansøgningsopbygning
Ansøgningens indhold falder i fire overordnede afsnit: a) baggrund, b) grunduddannelsen, c) vider- og efteruddannelse og d) udvikling og forskning.

I ansøgningens første afsnit fokuserer jeg på de seneste uddannelsesreformer inden for både læreruddannelsen og folkeskolen. I denne forbindelser reflekterer jeg over, hvad disser reformer betyder både for linjefaget engelsk og for mit virke som uddanner af fremtidige engelsklærere. Afslutningsvis i afsnittet identificerer jeg et teoretisk grundlag for mit ønske om at kunne undervise på en eksemplarisk måde. Her ser jeg nærmere på det eksemplariske princip (Jacobsen, 2009). Med udgangspunkt i dette princip forsøger jeg at afdække engelskfagets særlige undervisningsmetoder.

I afsnittet Grunduddannelsen præsenterer og diskuterer jeg et undervisningsforløb, der i udgangspunktet har som mål at undervise på en eksemplarisk måde. Dette forløb, som har fokus på ordforrådstilegnelse og didaktik, bygger især på en task-baseret undervisnings tilgang, stilladsering og engagerende læringsaktiviteter. Forløbet er i øvrigt bygget op om et studieprodukt med henblik på at integrere undervisning og studiearbejde, og derved øge de studerendes fremmøde. Dette afsnit afsluttes med en evaluering af forløbets mål.

I tredje afsnit beskriver og reflekterer jeg over erfaringer fra undervisning i efteruddannelsesregi. Her beskriver jeg det CFU-kursus om tidlig engelskundervisning, som jeg tilrettelagde og gennemførte.
I det sidste afsnit inddrager jeg erfaringer fra deltagelse i et udviklingsprojekt og selvstændigt arbejde med forskning. Med hensyn til praksisudvikling tager jeg afsæt i min deltagelse i et kommunalt projekt, der har til formål at evaluere tre københavnske skolers erfaringer med tidlig start med engelsk. I forhold til forskning fremlægger jeg de erfaringer og indsigter, jeg har erhvervet mig i forbindelse med mit ph.d.-stipendium. Afslutningsvis præsenterer jeg nogle af mine fremtidige interesser inden for disse to arbejdsområder.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 18 Sept 2014

Keywords

  • didactics
  • teacher education

Cite this