Abstract

Introduktion
Kommunerne må, med stigende opgavepres, prioritere og sikre effekt og kvalitet i genoptrænings – og rehabiliteringsindsatser.
Svendborg Kommune, SDU og UCL sætter fokus på kommunal rehabilitering for borgere med langvarigt rygbesvær med forskningsprojektet Min Ryg.

Formål
Formålet med Min Ryg er at udvikle, implementere og evaluere et samskabt kommunalt rehabiliteringstilbud til borgere med langvarigt rygbesvær. Delmål er at understøtte borgerens muligheder for at håndtere rygbesvær, udvikle beskæftigelses- og sundhedsfagliges kompetencer, optimere det tværgående samarbejde, dokumentere og vurdere kvalitet og effekt af rehabiliteringspraksis i kommunen, reducere kommunale udgifter relateret til rygbesvær, samt udvikle viden om kommunal rygrehabilitering.

Metode
Min Ryg er et samskabelsesprojekt, hvor borgere med langvarigt rygbesvær, medarbejdere og ledere fra kommunens Træningsafdeling og Jobcenter samt forskere udvikler og implementer en ny rygrehabiliteringsindsats. Projektet etablerer et datahåndteringssystem ift. kvalitet og effekt af nuværende og fremtidige rygrehabiliteringsindsatser, ud fra borgernes svar om mulighed for at håndtere rygbesvær, livskvalitet og arbejdsevne.
Gennem 2020 undersøgte forskere fra sundheds- og samfundsvidenskab, antropologi og politologi den eksisterende rehabiliteringspraksis i Svendborg Kommune via interviews af borgere med rygbesvær samt medarbejdere og ledere fra kommunens Træningsafdeling og Jobcenter, via datatræk fra kommunens IT system, samt via opsummering af forskningslitteratur og anden litteratur om rygrehabiliteringsindsatser.

Projektet pågår i perioden 2020-2022, og evalueres såvel kvalitativt som kvantitativt.

Resultater
Med afsæt i indledende kvalitative og kvantitative undersøgelser er der afholdt tre samskabelsesworkshops med syv borgere med rygbesvær, ti medarbejdere fra kommunens Træningsafdeling og Jobcenter samt fem forskere, der sammen har drøftet videngrundlag, opmærksomhedspunkter samt løsningsforslag.

Fra indledende undersøgelser og samskabelsesworkshops ved vi bl.a., at
- nogle borgere med langvarigt rygbesvær ikke oplever, men ønsker koordinerede forløb på tværs i kommunen, en anerkendende tilgang fra medarbejdere samt redskaber til håndtering af smerte og hverdagslivet.
- praksis i kommunens Træningsafdeling og Jobcenter er overvejende siloopdelt.

For at understøtte videndeling, udvikling af kompetencer og styrkelse af det tværgående, kommunale samarbejde arbejdes med prøvehandlinger, som er praksisændringer med små skridt.

I 2021 bestod prøvehandlingerne bl.a. i, at 10 medarbejdere og 2 ledere fra Træningsafdelingen og Jobcenteret holdt fire møder af 1,5 times varighed, faciliteret af UCL og med formål om at skabe relationer, videndele samt optimere det tværgående samarbejde.

I 2021 har borgere med rygbesvær deltaget i borgerpanel for at kvalificere prøvehandlinger. Kommunens borgere, medarbejdere og ledere beretter, at prøvehandlinger er en meningsfuld måde at arbejde med langtidsholdbare praksisændringer.

Konklusion
- I Min Ryg udvikles viden og erfaringer med samskabelse af sundhed og velfærd mellem borgere, kommunens medarbejdere og forskning

- I Min Ryg skabes generisk viden om kontekst- og organisationsafhængig udvikling og implementering af rehabiliteringspraksis ift. borgere med muskel- og ledbesvær; med ryggen som eksempel

Interessekonflikter
Forfatterne erklærer, at de ikke har nogen interessekonflikter.

Keywords
Kommunal rehabilitering, rygbesvær, samskabelse, tværgående samarbejde

Klinisk anvendelighed
For borgere med langvarigt rygbesvær kan projektet medvirke til, at at borgere i fremtiden bliver tilbudt en ny, samskabt kommunal rygrehabiliteringsindsats, som er tilpasset med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov ift, sammenhængende og koordinerede forløb.

For beskæftigelses- og sundhedsfaglige i kommunen kan projektet muliggøre udvikling af faglige kompetencer ift. rygrehabilitering, optimering af tværgående samarbejde mellem kommunens afdelinger samt kvalitetssikring og effektevaluering af rygrehabiliteringsforløb.

På det kommunale, og dermed samfundsmæssige plan, kan et nyt, rygrehabiliterende tiltag potentielt reducere antallet og varigheden af sygemeldinger ved at fokusere på tværgående samarbejde ift. borgerens arbejdsmarkedstilknytning.

Referencer
UC Viden, Min Ryg:
https://www.ucviden.dk/da/projects/min-ryg

Original languageDanish
Publication dateDec 2021
Publication statusPublished - Dec 2021
EventDanske Fysioterapeuters Fagkongres 2022 - Odense
Duration: 17 Mar 202219 Mar 2022

Conference

ConferenceDanske Fysioterapeuters Fagkongres 2022
CityOdense
Period17/03/2219/03/22

Cite this