Narrativ kostvejledning - en ny tilgang til diætisten, der styrker relationsdannelse og samarbejde med borgeren

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearchpeer-review

Abstract

I Oplægget præsenteres hovedresultater fra en artikel indsendt til tidsskriftet Topics in Clinical Nutrition1, der undersøger hvordan Narrativ kostvejledning (NK) kan styrke diætisters relationsdannelse og samarbejde med borgere med kroniske lidelser. Artiklen bygger på data indsamlet i forbindelse med et igangværende forsknings- og udviklingsprojekt på Ernærings- og sundhedsuddannelsen (ESU), Metropol med Forebyggelsescenter Amager (FA) som praksispartner. Den pædagogiske tilgang på forebyggelsescenteret har hidtil været den motiverende samtale (MS).
I projektets udviklingsdel fulgte diætisterne et fem-ugers kursus i NK på ESU, Metropol, herunder anvendelse af whiteboards og samtalekort til eksploration af kontekstuelle spiseproblemer med tilhørende narrative læringsstrategier. Efterfølgende tilpassede diætisterne metoden til målgruppen og rammerne for egen vejledningspraksis.
I projektets undersøgelsesdel blev empiriske data indsamlet ved brug af kvalitative interviews og observationer. Tre semistrukturerede kvalitative gruppeinterviews blev gennemført med tre diætister fra FA som deltog i projektet. Det første interview fokuserede på de udfordringer diætisterne oplevede i deres eksisterende vejledningspraksis og fandt sted før de havde deltaget i kurset i NK. De resterende to interviews fandt sted under og efter interventionen med NK og sammenlignede diætisternes erfaringer med at anvende henholdsvis MS og NK. Der blev desuden observeret 15 vejledningssessioner, hvor den narrative metode blev anvendt.
De kvalitative data viser, at diætisterne oplever at NK styrker deres relationsdannelse og samarbejde med borgerne sammenlignet med brug af MS alene: Anvendelse af whiteboards og samtalekort opleves at forebygge misforståelser, forbedre dokumentation af og erindring om samtaler og dermed forberedelse af opfølgende samtaler, styrke borgernes empowerment gennem forfatterskab til egen fortælling, skabe gennemsigtighed og tillid; kvalificere udforskning af kontekstuelle spiseproblemer og forhandling af mål for vejledningen samt at fremme et ligeværdigt forhold mellem vejleder og borger.
Artiklen er skrevet i samarbejde med tre nyuddannede kliniske diætister, som også har medvirket i indsamling og bearbejdning af data til projektet i forbindelse med deres specialeskrivning på ESU, Metropol. I projektet undersøges det endvidere hvordan NK kan anvendes i vejledningen af borgere der har kroniske lidelser og hvilken betydning det har for borgernes fastholdelse i vejledningen samt deres sundhed og evne til at leve med deres kroniske lidelse(r). Dataindsamling fra denne del af projektet forventes afsluttet i efteråret 2017.

1: Søndergaard NJ, Lisbeth Kaufmann L, Hennesser Y, Kristensen ST: Narrative Dietary Counseling - a new approach for the dietitian that strengthens the relationship and collaboration with clients.
Original languageDanish
Publication date2017
Number of pages1
Publication statusPublished - 2017
EventDSKE Årsmøde 05/05 2017 - Århus
Duration: 5 May 20175 May 2017

Conference

ConferenceDSKE Årsmøde 05/05 2017
CityÅrhus
Period05/05/1705/05/17

Keywords

  • health, nutrition and quality of life

Cite this