Professionsstuderende i det interprofessionelle læringslandskab: præsentation af ny ph.d.afhandling

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Afhandlingen ”Professionsstuderende i det interprofessionelle læringslandskab” fremlægges som resultat af et uddannelsesetnografisk feltarbejde relateret til det tværsektorielle uddannelsesprojekt, kaldet InterTværs. I årene 2014-15 er InterTværs-forløb fulgt gennem fortløbende observation, samtaler, interview og materialeindsamling. De empiriske analysers afsæt er feltforskningens kortlægninger og undersøgelser af projekt InterTværs som professionslæringsforløb. Det undersøges, hvordan InterTværs-studerende samarbejder og lærer gennem deltagelse i de patient-/borgerorienterede, interprofessionelle og tværsektorielle forløb; hvordan de udvikler professionsidentitet, og hvordan de forskellige uddannelser og praktiksteder samarbejder om udvikling af InterTværs. I afhandlingen besvares feltforskningens spørgsmål indlejret i de empiriske analyser, der relateres til de uddannelsespolitiske makro-, meso- og mikroniveauer og gennemgående skelner mellem et organisatorisk perspektiv og et studenterperspektiv. Analyserne følger projekt InterTværs fra det politiske udspring med krav om interprofessionel og tværsektoriel samarbejde til InterTværs’ praktiske iværksættelse. Analysen af InterTværs-forløbet identificerer forløbets medspillere og modspillere og viser, hvordan projekt InterTværs fungerer som en indskudt platform mellem uddannelser og sundhedsvæsen, samt hvordan kliniske og teoretiske undervisere fra forskellige sektorer danner nye tværgående underviserpraksisfællesskaber. Forløbsanalysen fastholder kardinalpunkter i de studerendes læreproces successivt og viser, hvordan InterTværs-forløb for de studerende i teamene fungerer som en selvskabt og nyskabt murstensløs læringskontekst, hvor patient/borgeren indgår som samlingskraft. Forløbsanalyserne suppleres af næranalyser af, hvordan de studerende udvikler professionsidentitet igennem specifikke erfaringer. Næranalyser af eksemplariske hændelsesforløb viser, hvordan de studerende spejler sig og ‘det professionelt rigtige’ i de andre professioners studerende, i patient/borgerens forventninger samt i praktiksteders praksisser. Analyserne viser, hvordan den uddannelseskonventionelle monoprofessionelle læringskontekst med InterTværs’ iværksættelse forskydes til en selvskabt og nyskabt patient-/borgerorienteret, interprofessionel og tværsektoriel læringskontekst. Viser videre, hvordan forskydningen problematiseres, idet de studerende opfatter den nye læringskontekst som urealistisk og InterTværs-forløbet som et utopisk værksted. I så henseende opfattes forholdet mellem en ’urealistisk’ læringskontekst omkring patient-/borgerforløbet og så praktikstedernes ’rigtige’ virkelighed at kollidere med såvel de organisatoriske som pædagogiske realiteter. Det fremprovokerede spørgsmål handler dernæst om InterTværs-modellen og forløbets bæredygtighed og fremtidsudsigter. Spændt ud mellem engagement i egen monoprofessionsuddannelse og skabelse af en ny interprofessionel praksis søger de studerende ud af ambivalensen ved at vælge at engagere sig ét sted ad gangen – frem for at håndtere balancen. Afhandlingen viser således, hvordan projekt InterTværs’ nok går forrest i skabelsen af et nyt patient-/borgerorienteret uddannelseselement og søger at balancere mellem mono- og interprofessionel patient-/borgerorienteret beslutningstagning, men samtidig netop her møder modsætninger.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for professionsstudier
Volume14
Issue number26
Pages (from-to)122-124
Number of pages3
ISSN2446-0273
Publication statusPublished - Mar 2018

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this