Projekt ”Net-baseret Sygeplejerskeuddannelse” 2012 – 2017: VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

184 Downloads (Pure)

Abstract

Projekt Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse er gennemført i VIA Sygeplejerskeuddannelsen i et samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg (SIV) og Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus (SIA). Projektet omfatter hele uddannelsesforløbet for to hold studerende optaget i henholdsvis september 2012 i Viborg og i september 2013 i Aarhus. Det sidste hold afsluttede uddannelsen i januar 2017.
Projekt ”Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse” blev etableret for at generere erfaringer med netbaserede uddannelses- og undervisningskoncepter. Projektet var initieret fra ledelsen i VIA University College og må ses ind i den bredere samfundsmæssige og politiske opmærksomhed på digitalisering af samfundslivet og de undervisningsmæssige muligheder i en øget inddragelse af digitale redskaber i undervisningssammenhænge. Projekterne skulle generere viden om e-didaktiske koncepter for professionsbaserede uddannelser med tilhørende praktik, som kunne spredes i VIA som helhed.
Forsøg med en netbaseret organisering af sygeplejerskeuddannelsen adresserer ikke alene curriculumspørgsmål men også bredere professionsfaglige udfordringer med et stadig mere digitaliseret sundhedsvæsen, der indebærer fundamentale ændringer i såvel sundhedsvæsenets kontakt til og kommunikation med patienter, som i patienternes anvendelse af digitale ressourcer, samt påvirkning af det tværprofessionelle samarbejde. Denne udvikling kræver forståelse af og kompetence til at anvende digitale medier og værktøjer i en sundhedsprofessionel kontekst, hvorfor digitalisering af uddannelsen i projektet også er set som et led i den professionsfaglige kompetenceudvikling.
Projektet har således haft fokus på digitaliseringens muligheder i såvel en undervisningsmæssig som en sundhedsfaglig kontekst, hvilket afspejler sig de formål og mål, der dannede udgangspunkt for projektet (1). (Bjerg et al., 2011)
Der har i VIA Sygeplejerskeuddannelsen i en årrække været fokus på udvikling af it-baserede læringsobjekter og anvendelse af digitale ressourcer i bredere forstand. Forløberen til det aktuelle Sygeplejerskeuddannelsens IT pædagogiske udvalg blev etableret i 1995, hvor undervisere fra Sygeplejeskolerne i Ringkøbing-, Viborg og Aarhus Amter på eget initiativ indledte et samarbejde med jævnlige møder og fælles projekter. Sygeplejerskeuddannelsens IT pædagogiske udvalg og de involverede ressourcepersoner fra udbudsstederne i Viborg og Aarhus har været centrale i udviklingen og implementeringen af Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse. Gruppens forarbejde og digitale ekspertise samt indsigt i e-didaktik var afgørende for, at Udbudsstederne i Viborg og Aarhus bød ind på projekt Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse.
I efteråret 2011 blev der nedsat en projektgruppe, som skulle udarbejde projektbeskrivelse, plan for detailbeskrivelse af uddannelsen og organisering af uddannelsen på tværs af de to udbuds-steder af sygeplejerskeuddannelsen. Projektgruppe bestod af en lederrepræsentant og en medarbejder fra hver af de to udbudssteder. Forskellige interessenter i ledelsen af VIA Sundhed, nøglemedarbejder på de to udbudssteder og eksterne ressourcepersoner blev inddraget i udviklingen af projektbeskrivelsen. Der blev tidlig i processen nedsat en følgegruppe bestående af inte-ressenter fra sygeplejerskeuddannelsen, uddannelsesledere, repræsentanter fra sygeplejerskeuddannelsens kliniske somatiske, psykiatriske og primærkommunale udbudssteder, VIA IT, VIA Bibliotekerne og ledelsen i VIA Sundhed. Følgegruppen medvirkede til kvalificeringen af projektbeskrivelsen. (Bilag nr. 1)
Relativ tidlig i processen blev der etableret forskningstilknytning til projektet med inddragelse af professor i pædagogik Karen Borgnakke fra Københavns Universitet og etablering af et ph.d.-forløb.
Det blev besluttet at gennemføre et fuldskalauddannelsesprojekt, hvor hele den 3½ årige sygeplejerskeuddannelse blev planlagt, implementeret og evalueret for to på hinanden følgende hold. Intentionen var, at erfaringer fra det første gennemløb i Viborg skulle medvirke til at kvalificere det efterfølgende gennemløb i Aarhus, hvorfor der fra begyndelsen har været fokus på løbende evaluering og formidling af foreløbige erfaringer.
Der var behov for mindre tilpasninger af undervisningstilrettelæggelsen/ curriculumdokumenter mellem de to afviklinger, som ikke var grundet i erfaringer genereret ved første gennemløb, men som havde baggrund i et større studenteroptag ved andet gennemløb (20 studerende ved SIV og efterfølgende 30 ved SIA).
De to udbudssteder af sygeplejerskeuddannelsen fungerede som relativt autonome institutioner, men projekt Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse byggede på, at der skulle etableres en fælles uddannelsesorganisering, selv om studerende på første hold blev optaget i Viborg og det andet hold blev optaget i Aarhus. Det fælles kom eksempelvis til udtryk ved, at det var fælles undervisningstilrettelæggelse, fælles curriculumdokumenter, fælles underviserkorps, fælles arbejdsgrupper og fælles ledelse af uddannelsen samt deling af udgifterne forbundet med projektet.
Afrapporteringen er udarbejdet af projektgruppen med inddragelse af materiale fra mange forskellige kilder og fra forskellige personer og grupper, der har været involveret i afvikling af projektet. I afsnit 2.2 redegøres nærmere for materialet, der danner baggrund for afrapporteringen.
Original languageDanish
Number of pages84
Publication statusPublished - Feb 2018

Keywords

  • e-learning
  • disease, health science and nursing

Cite this