Rapport omhandlende det tværfaglige projekt: Udvikling og implementering af en evalueringskapacitet rettet mod studievejlederfunktionen ved University College Lillebælt (Blangstedgaardsvej og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg)

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearch

1 Downloads (Pure)

Abstract

Studievejlederfunktionen blev implementeret i sundhedsuddannelserne i løbet af 1990´erne. Indsatsen har ikke undergået nogen systematisk evaluering siden den blev implementeret. Det skal ses i lyset af den værdi, som indsatsen tillægges i en række sammenhænge, og de ressourcer der investeres i indsatsen.

Formålet med projektet er at udvikle og implementere en evalueringskapacitet, der er rettet mod studievejlederfunktionen.

Evalueringsmetoden er virkningsevaluering. Denne metode fokuserer på, hvad der virker for hvem, hvornår, hvordan og under hvilke omstændigheder. Virkningsevalueringen tager udgangspunkt i tydeliggjorte og eksplicitte forestillinger, kaldet programteorien, om hvorfor og hvordan en given indsats virker under bestemte omgivelsesbetingelser. Hovedspørgsmålet i virkningsevaluering er, om vi kan afkræfte, bekræfte eller udvikle programteorien?

Projektgruppen har analyseret relevante kilder, der udsiger ”noget” om studievejlederfunktionen, med henblik på at opstille en programteori. Data fra programteorien blev sat ind i et flow-chart for at synliggøre sammenhænge mellem indsats, proces, resultat og mål. Vi besluttede, at denne evalueringsrunde skulle fokusere på synlighed og tilgængelighed af studievejlederfunktionen, da det er altafgørende, såfremt det centrale mål; at den studerende får den vejledning vedkommende har brug for, hvor og når den studerende har brug for det kan indfries.

Data er genereret på baggrund af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt modul 2 studerende på de respektive uddannelser og to fokusgruppeinterviews (et med teoretiske undervisere og et med kliniske undervisere fra de respektive uddannelser).

Der var en lav svarprocent (20%) i evalueringsspørgeskemaundersøgelsen, hvilket påvirker undersøgelsens validitet og reliabilitet i negativ retning.

Ud fra analyse af data kan vi konkludere, at studievejlederfunktionen skal synliggøres og italesættes. Dette gælder såvel mundtligt som skriftligt internt i organisationen (receptionister, undervisere og studerende) og eksterne (kliniske undervisere/vejledere). Tilgængeligheden skal optimeres bl.a. ved hjælp af en formaliseret mobiltelefonservice. Visse områder af programteorien er bestyrket, men analyse af data peger på, at der er behov for at udvikle indsatsen med henblik på at øge synligheden og tilgængeligheden. Stopklodser i indsatsen er bl.a.:

de kliniske og teoretiske underviseres varetagelse af gatekeeperfunktionen
receptionisternes indsats i forhold til at henvise de studerende korrekt
de studerendes manglende viden om, hvad de kan bruge en studievejleder til
den lange responstid hos studievejlederne
at de studerende ikke altid får vejledning, når de har brug for det.

Virkningsevaluering er en anvendelig metode. Den er bevidsthedsskabende hos studievejlederne og bidrager med systematik i evalueringsprocessen. Herved skabes et solidt grundlag for kvalitetsudvikling af indsatsen.

Det anbefales, at udviklingen af en evalueringskapacitet foregår lokalt for at sikre ejerskab. Der skal gennemføres en virkningsevaluering. Evalueringerne skal tillægges værdi i organisationen og tildeles de nødvendige ressourcer til gennemførelse og implementering af nye initiativer på baggrund af evalueringsresultaterne. Evalueringerne får karakter af et ”spejl”, fremfor et ”overvågende øje”.

Vision for år 2015: Fælles koncept om evaluerings- og kvalitetsarbejde i studievejledningen i UCL.

Mål for 2010: Studievejledningerne gennemfører virkningsevalueringer og inddrager projektdeltagerne som procesmoderatorer/ konsulenter.

Første skridt: Erfaringer fra dette udviklingsprojekt omsættes til konkrete initiativer, der implementeres i studievejledningens praksis på Sundhedsuddannelserne i Odense og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg for at sikre synlig og tilgængelig studievejledning.
Original languageDanish
PublisherUniversity College Lillebælt
Number of pages59
Publication statusPublished - Dec 2009

Cite this