Samspil mellem profession og uddannelse. Tendenser, muligheder og udfordringer i læreruddannelsen. Kondenseret fra review af FoU arbejder fra 2004 - 2010 i læreruddannelsen VIAUC.

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

23 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten er et kondenseret reviewarbejde af indsamlede erfaringer fra forsknings- og udviklings-projekter i VIAUC´s læreruddannelser de sidste seks år. Et review af tendenser, muligheder og udfor-dringer inden for samarbejdsrelationer mellem profession og uddannelse, som har bidraget til professi-onel og eventuelt fortsat professionel udvikling (professionel praksis) og til kvalificering af professionsuddannelsesdidaktikken.
Initiativerne til samspil mellem profession og uddannelse har været mangfoldige i læreruddannelserne, ligeledes formålet med disse samspil.
Der er været initiativer inden for temaerne: partnerskab, videndeling og alternative læringsrum, gensidighed og deltagerstyring, etablering af læreprocesser, hvor sammenhæng mellem teori og praksis søges tydeliggjort i anderledes undervisningsformer, udvikling af professionel refleksion i relation til praksis, udvikling af skolekultur, udvikling af undervisning i folkeskolen, udvikling af professionel refleksion i relation til praksis, problemstillinger og erfaringer, der kan bruges i undervisningen i læreruddannelsen og generering af overordnet generel viden.
Ud fra analyse af ovenstående temaer peges der på, at det kan være hensigtsmæssigt fremover at have fokus på samspillets samarbejdsprocesser, og fokus på gensidighed og deltagerstyring. I den forbindelse er der gode erfaringer med fx partnerskabstænkning og metoderne: ”spiraludvikling i Deweysk forstand” eller aktionslæring.
Endvidere er der vigtige erfaringer med ”praktikker” i andre former udover de ordinære formalise-rede praktikker, som led i at skabe dybde og bredde i praktikken samt større samspil mellem uddannelsens to læringsarenaer.
Det anbefales, at man implementerer allerede gjorte erfaringer i forbindelse med læreruddannelsens ordinære praktikker så som formaliserede samtalefora og formaliserede fokuserede samtaler i relation til praksis, deltagelse af undervisere i disse formaliserede samtaler, større involvering fra de teoretiske fag i forberedelse og efterbearbejdning af praktik, skriftlige produkter i relation til praktikken samt har fokus på at højne informationsniveau og videndelingen mellem uddannelsens fag og profession.
Endvidere peges der på, at man må være opmærksom på, om et udvidet samspil fører til udvikling mod en forfladigelse af opfattelsen af, hvad praksis og professionel udvikling er, og om det undersøgelsesorienterede faciliterer analytisk og kritisk tænkning om undervisning og udvikler nysgerrighed over for oprindelige begrundelser for praksis hos såvel studerende som lærere.
Derudover kan det være hensigtsmæssigt, at der stilles krav til projekterne i forhold til metode og afrapportering, og krav om at underviseres kompetencer med hensyn til metode og systematik i FoU arbejder udvikles.
Endelig anbefales det, at professionshøjskolen i langt højere grad generelt i uddannelsen systematisk bruger de indhøstede erfaringer vedrørende samspil mellem uddannelse og profession, og at man ud-vikler og videreudvikler strategier med hensyn til at omsætte allerede gjorte erfaringer til nye professi-onsdidaktiske tiltag i uddannelsen for dermed at kvalitetsudvikle læreruddannelsen og professionen på baggrund af viden genereret af uddannelsens egne aktører.
Original languageDanish
Number of pages45
Publication statusPublished - 2011

Cite this