Sygeplejerskers kompetencer ved anvendelse af telemedicin i et tværsektorielt perspektiv

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPosterResearch

Abstract

Abstract til poster præsentation ved temadag om humanistisk sundhedsforskning i Danmark
Af:
Anita Lunde, adjunkt, Sygeplejeuddannelsen, [email protected]
Astrid Lykke Drachmann, adjunkt, Ergoterapeutuddannelsen, [email protected]

Center for Forskning i Sundhedsteknologi
VIA University College
Baggrund
Der er stor bevågenhed omkring potentialerne ved indførelse af telemedicin, som antages at øge livskvalitet og selvhjulpenhed hos de involverede patienter/borgere. Det er dog stadig uklart hvad telemedicin er i forskellige kontekster, hvilken betydning det har for pleje og be-handling og hvilke kompetencer det fordrer hos de sundhedsprofessionelle.
Dette projekt har afsæt i en konkret tværsektoriel telemedicinsk indsats bestående af en fælles elektronisk platform, der muliggør deling af information og netbaseret kommunikation mellem borgere og relevante involverede sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer.

Projekt afgrænser sig til at undersøge sygeplejeperspektivet, herunder mulige tværsektorielle forskelle. Konkret undersøges hvilke kompetencer sygeplejerskerne oplever, at indførelse af telemedicin kræver, om og hvordan kommunikationen ændres og hvilke typer af kontak-ter/opgaver, der opstår og egner sig til det elektroniske medie.

Metode

Der etableres 2 fokusgrupper med henholdsvis 4-6 sygeplejersker fra primær og sekundær sektor, som arbejder med telemedicin. Fokusgrupperne er mødtes 2 gange over et halvt år af en varighed på 2 timer, og samtalerne har afsæt i en semistruktureret interviewguide. Den efterfølgende fokusgruppe tager temaer fra første samtale op. Analysen er datastyret og foretaget ved systematisk tekstkondensering.

Fund

Såvel sygeplejersker i primær som sekundær sektor fremhæver, at der vil være mere telemedicin i fremtidens sundhedsvæsen, det er dog helt centralt, at de nuværende forholder sig til et usikkert billede af, hvad telemedicin er og kan i form af forskellige udviklingsprojekter. Dette perspektiv giver sig tilkende i temaer som, teknologi må ikke fylde, og teknologi skal give mening.

Sygeplejersker ser sig som centrale medspillere i udvikling af fremtidens telemedicin, og mener de får en stor opgave i at matche teknologi med patient/borgen.
Deres kompetencer skildres både indefra og udefra. Personlige egenskaber som nysgerrighed, en åben og eksperimenterende tilgang fremhæves. Faglighed i form af specialistviden og kompetencer til at etablere en tillidsfuld relation er essentielt. Rammebetingelser som organisering, undervisning, tid til udvikling og sparring er helt centralt for sygeplejerskers muligheder for at tilegne sig de nødvendige kompetencer.
Tværsektorielt ses forskelle i oplevelsen af nærhed og distance i den telemedicinske relation. Primærsygeplejersken ser fordele i en fokuseret kontakt, mens sekundærsygeplejersker oplever en mere ligeværdig dialog.Original languageDanish
Publication date26 Oct 2015
Publication statusPublished - 26 Oct 2015

Keywords

  • skills
  • telemedicine
  • nursing

Cite this