Teknologiforståelse og adaptive test i skolen: Læreres viden om og anvendelse af de nationale test

Jonas Dreyøe, Andreas Lindenskov Tamborg, Sanne Lisborg, Jonathan Hermansen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel omhandler sammenhængen mellem læreres holdninger til og viden om de nationale test og deres anvendelse af testdata. Vi undersøger en tese om, at lærernes viden om resultaterne fra de nationale test er betinget af deres forstå-else af den bagvedliggende teknologi udtrykt gennem deres holdning til og anven-delse af testen. Artiklen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af Bundsgaard & Puck (2016), der omhandler lærernes brug af resultaterne fra de nationale test, deres holdninger til testen og deres faktuelle viden om, hvordan den kan anven-des. Bundsgaard & Puck (2016) har lagt deres indsamlede data off entligt tilgæn-geligt, og det rummer muligheden for at nuancere og udvide deres konklusioner. Spørgeskemaundersøgelsen indeholder besvarelser fra 768 danske folkeskolelærere. På baggrund af datasætt et har vi udvalgt en række spørgsmål vedrørende læreres anvendelse af, opfatt else af, viden om og fortolkning af de nationale testresultater. Datasætt et giver mulighed for at sammenholde lærernes viden om, anvendelse af og holdninger til de nationale test, hvilket ikke tidligere er blevet undersøgt. I vores artikel konkluderer vi, at der er sammenhæng mellem lærernes viden om udlægningen af resultaterne fra de nationale test og deres anvendelse af testresul-taterne. Lærerne, der udviser større viden om fortolkningen af testresultaterne, er mere tilbøjelige til at undersøge elevernes svar samt sammenholde resultaterne med tidligere år. Omvendt fi nder vi ikke nogen sammenhæng mellem lærernes holdning til de nationale test og deres viden om udlægningen af testresultaterne. Analysen præsenterer ny viden om sammenhængen mellem viden, forståelse og anvendelse af de nationale test blandt danske lærere på baggrund af regressionsanalyser, der kontrollerer for lærernes erfaring med testen, anciennitet i lærergerningen og undervisningsfag. I diskussionen fremhæves implikationerne ved at introducere et teknologisk komplekst redskab, som de nationale test, som evalueringsværktøj og didaktisk udviklingsredskab i folkeskolen. Artiklen bidrager med at identifi -cere nogle af de mulige konsekvenser, der er ved at anvende de nationale test som udgangspunkt for lærernes formative evalueringspraksis.
Original languageDanish
Article number6
JournalStudier i læreruddannelse og -profession
Volume4
Issue number1
Pages (from-to)104
Number of pages124
ISSN2445-8538
Publication statusPublished - 20 Dec 2019

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this