Udfordringer og mulige veje for den nye fællesfaglighed i naturfagene i folkeskolen: Lærerundersøgelser fra pilotfasen.

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearch

Abstract

Der er indført fællesfaglige fokusområder og en ny fælles mundtlig og praktisk prøve i naturfagene i folkeskolen fra skoleåret 2016/2017. Prøveformen er blevet pilotafprøvet på en række skoler I skoleåret 2015/2016 – uden forsøg på systematisk evaluering fra officielt hold.
Nærværende FoU-projekt forsøger i sin første fase at afdække naturfaglige underviseres forståelse af og holdning til det nye fællesfaglige agenda, samt udpege udfordringer og muligheder for dets videre implementering. Projektet er pragmatisk af natur og tilsigter at levere brugbar viden til såvel lærere i folkeskolen som naturfagsundervisningen på læreruddannelsen.
Med afsæt i den eksisterende forskningslitteratur om tværfagligt samspil (afsæt i (Czerniak, 2007) indenfor naturfag designedes et spørgeskema mhp. at indfange læreres forståelse af tværfagligt samspil, deres erfaringer, selvtillid (self-efficacy) og praksis mht. fagligt samspil, samt deres holdninger til denne type undervisning. Åbne respons-felter gav lærerne mulighed for at give konkrete eksempler fra praksis og beskrive centrale udfordringer. Et diverst convenience-sample (N=94) af lærere fra alle naturfag i overbygningen besvarede spørgeskemaet.
Pilotafprøvningen af den nye fællesfaglige prøve blev fulgt via et mindre antal observationer og via semistrukturerede interviews med et antal (8) frontlinielærere, for at få adgang til de fremmeste praktiske erfaringer på feltet og afdække de mest udfordrende aspekter af prøveformen.
I oplægget vil centrale resultater fra såvel de kvantitative som kvalitative undersøgelser blive fremlagt, fx påvises interessante spændinger mellem lærernes forståelse af, at den intenderede tværfaglighed bør være problemorienteret, og så den emneorienterede praksis, som mange lærere beskriver. Grundet det unikke danske samspilsformat lader resultaterne sig kun vanskeligt validere internationalt. Undersøgelsernes implikationer for praksis vil imidlertid blive uddybet – også på læreruddannelsens område.
Original languageDanish
Publication date27 Oct 2016
Publication statusPublished - 27 Oct 2016

Keywords

  • natural science

Cite this