Mad og sundhed - kommunikation og kultur: Interkulturelle kompetencer og kvalitative forskningsmetoder

Beskrivelse
Læringsmål: Viden om og forståelse for:
Narrativitetsteori, kultur- og diskursanalyse
Feltarbejde herunder deltagende observation og narrative interviews
Interkulturel kompetence og kommunikation
Etiske udfordringer og potentialer i forbindelse med det interkulturelle møde
Færdigheder i:
At anvende deltagende observation og/eller narrative interviews som kvalitativ metode til generering af empiri
At analysere, vurdere og formidle kvalitativ empiri og resultater der er genereret på baggrund af feltarbejde
At reflektere over relevante etiske udfordringer knyttet til interkulturel kommunikation
Kompetencer til:
At identificere barrierer og muligheder for et vellykket interkulturelt møde eller sundhedsrelateret intervention i en given kontekst
At håndtere kulturmødet i relation til professionsfeltet med baggrund i teoretisk og praktisk erfaring med relevante kvalitative metoder

Undervisnings- og arbejdsformer: Overordnet præsenteres og diskuteres relevante teorier, som frugtbart kan anvendes af sundhedsprofessionelle i relation til udvikling af interkulturelle kompetencer. Der introduceres til kulturanalyse og feltarbejde med tilhørende sundhedsrelaterede eksempler og kvalitative metoder til generering af empiri som deltagende observation, samtale og narrative interview, samt etiske udfordringer og aspekter af dette.
De studerende vælger ud fra interessefelt og dokumenterede sundhedsrelaterede problemstillinger et felt, de ønsker at undersøge med en relevant kulturanalytisk tilgang med henblik på fremme af interkulturel kompetence og forståelse. De udarbejder et mini-projektdesign og redegør for etiske udfordringer og aspekter knyttet hertil, og afprøver i det valgte felt en af de tilhørende kvalitative metoder til generering og bearbejdning af empiri.
Fokus vil ligeledes være på, hvordan man på baggrund af feltarbejdets metoder kan analysere sig frem til det underforståede i sociale fællesskaber - og/eller nogle af de betydningsbærende, men uerkendte sammenhænge og forestillinger i og mellem hverdagsliv og professionel praksis, som har indflydelse på f.eks. effekten af sundhedsfremmende indsatser målrettet mennesker med anden kulturel eller etnisk baggrund eller i en anden kulturel kontekst.
Som afslutning formidles resultaterne af deres feltarbejde og analyse heraf i form af en poster, en fortælling eller et rollespil – samt revideret projektdesign.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Valgfagets formål er at kvalificere den sundhedsprofessionelles møde og arbejde med borgere, patienter eller medarbejdere med anden kulturel og/eller etnisk baggrund. Som professionsbachelor i ernæring og sundhed uanset studieretning – og som sundhedsprofessionel i det hele taget – er det en væsentlig kompetence, at kunne forholde sig konstruktivt til det interkulturelle møde med borgere, patienter og medarbejdere på en arbejdsplads – i Danmark såvel som i udlandet. Men også i forhold til at kunne kvalificere en markedsføringsindsats eller udvikle en sundhedsrelateret intervention til mennesker med anden kulturel baggrund. Den kulturelle mangfoldighed stiller på den ene side krav til viden om og forståelse for det interkulturelle møde og indeholder på den anden side en række etiske udfordringer og potentialer.Dette søges kvalificeret på to måder – gennem at de studerende:
Tilegner sig viden om og forståelse for det interkulturelle møde, interkulturel kommunikation og –kompetencer relateret til mad- og/eller sundhedskultur
udvikler deres egne færdigheder og kompetencer til at generere og udvikle viden om dette felt gennem arbejdet med kvalitativ metode – her specifikt via anvendelse af narrative interviews og deltagende observation og bearbejdning heraf.
Desuden vil der være fokus på kulturforskelle i relation til viden og forestillinger om sundhed og helbred i en international kontekst. Valgfaget fokuserer på bl.a. gennem arbejde med og formidling af selvvalgt miniprojekt, at den studerende udvikler og styrker sine kompetencer til at reflektere over og anvende relevante kvalitative metoder til at generere og udvikle viden om dette felt, og på denne baggrund kvalificere sig til at indgå i og håndtere det interkulturelle møde – med blik for det underforståede i sociale fællesskaber.