ePortfolier – i lyset af refleksiv praksislæring

  • Olesen, Monica Irene Krarup, (Projektdeltager)
  • Westh, Marion, (Projektdeltager)
Beskrivelse

Beskrivelse

Dette projekt tager afsæt i en antagelse om, at der er behov for løbende forskningsmæssig kvalificering af, hvordan studerende gennem aktiv deltagelse og medansvar tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer i sociale e-læringsfællesskaber.

Projektets samlede forløb vil bestå af en forundersøgelse, et litteraturstudie samt udarbejdelse af teori. I efteråret 2016 gennemførtes således den første iteration, hvor vi ønskede at belyse processerne bag individuel læring initieret af læreprocesser genereret i et virtuelt læringsfællesskab. Vi søgte med andre ord at forstå, hvilke reaktioner, handlinger og processer der gjorde sig gældende for de enkelte studerende, når undervisningsforløbet, de deltog i, var tilrettelagt som blended learning med ePortfolier som omdrejningspunkt for social læring og refleksion. I den sammenhæng ser vi ePortfolio som udspændt mellem - analytisk set - to kontinuum’er; det sociale og det individuelle samt det dokumentariske og det refleksive.

Metodisk læner vi os op af Grounded Theory, og forskningsprojektet har som overordnet formål at danne en middle-range funderet teori med henblik på at eksplicitere de udfordringer, studerende kan stå med i et virtuelt læringsfællesskab, hvor brug af ePortfolier ikke blot stiller krav om refleksion, men også om transparens ift. dette. Vi forestiller os at kunne anvende en sådan viden i udvikling af et koncept for, hvordan e-lærings-portfolier kan bidrage til at fremme studieaktivitetsmodellens hensigt; dvs. at studerende gennem aktiv deltagelse og medansvar tilegner sig viden og færdigheder.
Relaterede emner