Etniske minoritetsdrenges læring i skolen version 2

Beskrivelse

Beskrivelse

Formålet er at undersøge hvad de særlige udfordringer består i for etniske minori-tetsdrenge på 3. klassetrin på en konkret skole i Nordjylland. Forskningsspørgsmål: Hvordan oplever etniske minoritetsdrenge, at de bliver fagligt understøttet i fol-keskolen? Præcisering: Hvordan oplever drenge med anden etnisk baggrund end dansk i 3. klasse det faglige udbytte af undervisningen: hvilke barrierer oplever de for udbyttet? Hvilke forhold oplever de fremmer udbyttet? Undersøgelsen har fokus på indsamling af data med pædagogisk personale.
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • Børn og unge - Interkulturel didaktik, Etniske minoritetsdrenge, Didaktisk rammesætning, Multikulturel Curriculum