Det tredje læringsrum - at skabe autentiske settings i teoriundervisningen

Beskrivelse
Baggrund for projektet
Projektet arbejder ud fra en hypotese om, at der er et uudnyttet læringspotentiale i feltet mellem teoretisk og klinisk undervisning. Det uudnyttede læringspotentiale ligger i at udvikle og etablere nye læringsformer, som tager udgangspunkt i at skabe større grad af transfer i den teoretiske undervisning ved at etablere autentiske setttings for de studerende med involvering af patienter og borgere i undervisningen. Et såkaldt 3. læringsrum

Formål
Formålet med projektet er at undersøge hvordan et 3. læringsrum kan træne fysioterapeutstuderendes professionelle kompetencer.
Vi har undersøgt hvilket læringspotentiale, der ligger i feltet mellem teoretiske og klinisk undervisning og hvordan uddannelsen og praksis kan udvikle nye læringsformer i dette 3. læringsrum.

Metode
Projektet arbejder ud fra en kvalitativ tilgang med afsæt i en dialogisk aktionsforskningsmetode.
Aktionerne i dette projekt er at udvikle og implementere nye praksis situationer i den teoretiske undervisning. Forskningen består i at evaluere og beskrive de nye tiltag og undersøge læringspotentialet i disse. Der er benyttet kvalitative fokusgruppeinterviews af studerende på hhv. modul 5 og modul 6.

Resultater
Resultaterne viser, at der ligger et stort læringspotentiale i det 3. læringsrum. De studerende lærer bedre ved at anvende det lærte i en autentisk setting, da de derved får trænet såvel fagspecifikke som generiske kompetencer. Resultaterne viser også, at den organisatoriske ramme for aktionerne er helt afgørende for de studerendes læring, og den skal prioriteres højt. En tydelig rammesætning skaber tryghed for de studerede, hvilket er vigtigt for de studerende mulighed for læring. Undersøgelsen viser også, at de studerende lærer meget i rummet sammen med andre studerende, hvor der ikke er en underviser til stede. Det skaber en særlig tryghed at lære sammen med andre ”ligestillede” studerende, da det giver mere mod til at fejle og lære af sine fejl. Resultaterne viser, at ressourceforbruget ift. planlægningen fuldt ud står mål med læringsudbyttet for de studerende.
24 Downloads
Relaterede emner